မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 21, 2013

လꨤꨯးသြင္း Zawgyi-tai ꨟꨮ္ꨳꨟꨓ္လိꨀ္ꨳတꨯးတီꨳ folder ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  ပီꨳꨅꨤꨯးထြꨓ္း ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ လꨤꨯးꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯး ꨡြꨀ္ꨲ တီꨳ folder ꨓꨓ္ꨵငꨤꨯꨳ꨸ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨡြꨓ္တင္းသုတ္း လူဝ္ꨲ မီး Zawgyi-tai ေပꨣးꨡမ္ꨲမီး ꨡဝ္ တီꨳꨓꨯꨳ ꨁꨣꨳꨬလꨳ ။ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ မီးꨀူꨉ္းသမ္ꨵ ပꨱꨓ္ Windows သင္လꨣꨲ ေပꨣးꨓꨯေတလꨯꨳꨟူꨵ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨓꨣ သင္ဝꨣꨳ Windows7 သမ္ꨵေတပꨱꨓ္လꨤꨯးꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ Windows xp သမ္ꨵေတပꨱꨓ္ထꨰင္ꨳလꨤꨯးꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ ꨀူꨉ္း ꨡမ္ꨲပူိင္ꨳသင္ ꨀꨓ္ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ တီꨳꨓꨯꨳေတꨵ ေတꨬꨓ ပꨓ္ ꨟꨤင္ꨳငဝ္းတူင္ꨵ  ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳ ပိꨓ္ꨲေတꨣးလ ꨬꨬꨓ ဝꨯꨵꨓꨯꨵ ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨁꨣꨳ ေꨀꨣꨵတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳေတ ပြင္ꨲ ꨅ္ꨮငꨤꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ေတꨬꨓဝꨯꨵ တꨤင္းသြင္ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨓꨣ

Read more »»ꨡြꨓ္တင္းေတꨵ ပꨱꨓ္ Windows xp ꨁꨣꨳꨓꨣ တူꨉ္း ꨟꨤင္ꨳ ငဝ္း တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ
တူꨉ္းေသ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ꨷
ꨓꨯꨵသမ္ꨵ ပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ  Windows 7 ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ တူꨉ္းေသ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတပꨱꨓ္လြင္ꨳငꨤꨯꨳတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳလꨰင္းလီေꨀꨣꨳ တြင္ꨳ ထꨤမ္ ထုိင္ꨁုိꨓ္း လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes