မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 3, 2013

လၢႆးဢဝ်Audio CD လၢႆႈပဵၼ်MP3

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်


ပၢႆးႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ တေႇမႃးၸွမ်သွင်ပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင်တေႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသူႈတၼ်း ပေႃးတၼ်းလႅင်းၼႅတ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ
တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈPostၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ  လႆႈပႂ်ႉႁိုင်ဝႆႉတေႉ ယွၼ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉထိူင်း
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းထၢမ်မႃးတီႈၼႂ်းChat Box ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇပၼ်သေဢၼ်
မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ပီ 2014/15 ၼႆႉ လႅင်းၼႅတ်ႉတေၶႅမ်ႉယူႇၼႆ
ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေဢမ်ႇသူႈလႆႈၸႂ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃးပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပေႃးမေႃႁဵတ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ 
လူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႆႉလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ။
မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ AudioCD ၼႆႉ ၵူႈၶဝ်ႈၼႂ်းၶွမ်းတႄႉလႆႈယူႇ
ပေႃးဢဝ်ၶူၺ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ ၽုၺ်ႇတႄႉဢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ထူပ်းမႃးယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ
ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ တႃႇတေတွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးၶႅပ်းAudio CD ၼႆလႄႈ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ႁဵတ်ႈၼလႄၢႆးလၢႆႈမၼ်း၊ ဝၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇႁိုင် ၽူႈတႅမ်ႈသမ်ႉလူဝ်ႇဢဝ်ၶႅပ်းဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းၼႆလႄႈ
ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်းပဵၼ် Audio CD ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ သေ 
ၸင်ႇပေႃႉႁၢင်ႈမၼ်းသေ တၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၼႆယဝ်ႉ။
တူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ  ၼႆႉပဵၼ်ၶႅပ်းAudio CD ၼႆယဝ်ႉ  ပေႃးတူၺ်းSizeမၼ်း မီး 1 KB ပေႃးၵူၺ်း
ပေႃးဢဝ်ၶူၺ်ႇမၼ်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းသေၽုၺ်ႇတႄႉလႄႈယူႇ ပေႃးၵူးသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶူၺ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ
ၽုၺ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ပေႃးၶႂ်ႈထွမ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း လူဝ်ႇလၢႆႈပဵၼ်MP3 ၵွၼ်ႇ
တႃႇတေလၢႆႈပဵၼ်MP3 ၼၼ်ႉ  ၽူႈတႅမ်ႈတေၸႂ်ႉSoftware Nero 8 သေ လၢႆႈၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈStart သေ ၶဝ်ႈႁႃၽုၺ်ႇNero 8 တႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ လိူၵ်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ
မၢႆသွင်ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈCD/DVD Drive
မၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈတီႈဝႆႉမၼ်း ၊ မၢႆသီ လိူၵ်ႈဢဝ်MP3 သေ ၼဵၵ်းတီႈ မၢႆႁႃႈ Rip ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

တေလႆႈႁၼ်မၼ်းတိုၵ်ႉလၢႆႈပဵၼ်MP3ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


သင်ဝႃႈမၼ်းလၢႆႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူၵ်ႈတီႈဝႆႉမၼ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ
 ၶိုၼ်းၵွႃႇႁႃသေၽုၺ်ႇၼႂ်းၶွမ်းလႆႈယဝ်ႉ။
                လိုၼ်းသုတ်း ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈၼဵၵ်းပၼ် like တီႈၼႂ်းFacebook သေၵမ်း။
   တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ။
 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 
ဢ ဝ်မႃးတီႈ-->> တႆးၼုမ်ႇ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes