မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 3, 2013

လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Bagan Keyboard Pro

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ သွင်ဝႃႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းသႂၢင်းဝႆႉၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းBagan Keyboard Pro ၼႆႉတူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇတေႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ၸၼ်ဢဝ်Bagan Keyboard Pro သေ သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ
ၶဝ်ႈႁႃဢဝ်တႃႉ
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Bagan Keyboard Pro apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes