မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 25, 2013

လၢႆးသႂ်ႇGamil တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (ဢမ်ႇၼၼ်) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽုၺ်ႇGmailတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လၢႆးသႂ်ႇGmail တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆယဝ်ႉ။
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽုၺ်ႇGmailၼႆၸိုင် ၽုၺ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈ
တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်းထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၽုၺ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉသေ
ၼဵၵ်းတီႈEmailၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၢႆလပ်ႉမၼ်းသေ ၼဵၵ်းManual Setupတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းPortၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ993
လွၵ်းSecurity typeၼၼ်ႉ  ၼဵ်ၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်SSL/TLSသေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ။
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းတီႈPortၼၼ်ႉ  ပေႃႉသႂ်ႇ 587
လွၵ်းSecurity typeၼၼ်ႉတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ် STARTTLS(accept all certificates) သေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ။
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
 ပေႃးႁွတ်ႈမႃးတီႈၼႆႈယဝ်ႉၸိုင် လွၵ်းဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ
ၼဵၵ်းNextတႃႉ။
 လိုတ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ၼဵၵ်းNextတႃႉ။
 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
 လိုၼ်ႈသုတ်းလႆႈႁၼ်Gmailၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
                                              ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
                                                09 36054552
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes