မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 25, 2013

လၢႆးသႂ်ႇGoogle apps (Gtalk. Gmail. Play Store) တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယူႇတေႉꧦ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ

ပဵၼ်လွင်ႈဢဝ်Google Apps (Gtalk, Gmail, Play Store. တေႇၵွႃႇ) ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းHuaweiၼႆယဝ်ႉ
ၽူင်းHuawei ၼႆႉ  တေဢမ်ႇၸႂ်ႉ(ၽုၺ်ႇ)လႆႈ Gtalk, Gmail, Play Storeတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
တႃႇတေႁူႉမႃးလၢႆးၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈသွၵ်ႈႁႃ ၼႂ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်
ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၸွမ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်Downloadဢဝ် သႅၼ်းၾၢႆႇမၼ်းမီး 80 MB
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ လႄႈ လႆႈပႂ်ႉပဵၼ်သွင်ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၸၼ်လႆႈမႃးယဝ်ႉ သႂ်ႇတူၺ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ
ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ႁၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈ လႆႈDownload ၾၢႆႇမၼ်း သႅၼ်းမီး 48 MB ၵူၺ်းလႆႈပႂ်ႉ
ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈၼဝႄႆႉ ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈ(ပႆႇလႆႈ)
ႁႅင်းၸႂ်ပႆႇတူၵ်းၵွၼ်ႇ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈ လိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ
သႅၼ်းမၼ်းမီး 48 MB လႆႈDownloadဢဝ် တၢင်းႁိုင်မၼ်း ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ
ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းတႄႉ တႃႇတေႁူႉမႃးလၢႆးၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈၶတ်းၸႂ်မႃးတေႉꧦဝႃႈꧦ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈၽူင်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူႉမေႃၼၼ်ႉ
လႆႈၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈႁႃတီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ  ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽူင်းမိၵ်ႈHuaweiၼင်ႇၵဝ်ႇ
တႃႇတေၸၢမ်းတူၺ်း Goolge Apps ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၽူင်းဢူၺ်ႈၵေႃႉၸိူဝ်းမိုတ်ႈၼၼ်ႉသေ
ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ဢၢင်ႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉၽူင်းHuaweiယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆGtalk, Gmail,PlayStore ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ
ၵမ်းၼႆႉတႄႉ  သင်ဝႃႈငတိုတ်းတၢင်ႇၼၽႅတ်းၸမ်ႈၼႃႈမီးၼႆတႄႉ တေသိုဝ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ 
တိူဝ်ႉထီႇသေၵမ်း ယူဝ်ၸၢင်ႈလႆႈသိုဝ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၸိူင်ႉၼင်ႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မီးၼၼ်ႉၼႃႇ
(တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇထူဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၵၢမ်ႇတိူဝ်ႉထီႇဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ
ပေႃးပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢတိတ်ႈမၼ်းၼႆ လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၽွင်ႈၼႆတႄႉ ယူဝ်ႇၸၢင်ႈတိူဝ်ႉထီႇ ႁႄijႁႄij)
ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၺႃးၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၽၢဝ်ႇဢၼ်လိူဝ်မၼ်းၼမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ  ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်းတူၺ်း လၢႆးဢဝ်Google Apps သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းHuaweiၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်Myandroid V1.3 ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
Size မၼ်းမီး 48 MB ပၢႆ ၶႂ်ႈယႂ်ႇဝႆႉ
သင်ဝႃႈတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇဝႆႉHuawei USB Driver မၼ်းၼႆၵေႃႈၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းDownload ဢဝ်ယဝ်ႉသေ မႃးလိတ်းRAR File မၼ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
 
တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈသဵပ်ႇဝႆႉသၢႆUSB ၵိုၵ်းၶွမ်း
ပေႃးယဝ်ႉ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃသႂ်ႇတီႈသေႃႉဝွႆးMyandroid v1.3 ၼၼ်ႉသေ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall an trace with Install Tracker....တႃႉ။ယူႇႁိုင်ၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈtaskberႁိမ်းယၢမ်းမူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ


ဢမ်ႇႁိုင်တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ  ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်းတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ။
မၢႆလပ်ႉမၼ်းပဵၼ် mmsd


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈGTalk သွင်းရန် ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
ၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈVersionၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးယူႇသၢမ်ဢၼ်
( မၢႆတွင်း- ၽူင်းဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈသႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉတႄႉ Versionမၼ်းပဵၼ် 4.1.1
ၽူႈတႅမ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း ၵူၺ်းၵႃႈGmail, PlayStore တႄႉလႆႈယူႇ Gtalkဢမ်ႇလႆႈ
ၽူႈတႅမ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉသေ Gtalk ၸင်ႇလႆႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းသမ်ႉသႂ်ႇ ဢၼ်တႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ၊ သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ထွၼ်ၶိုၼ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၶိုၼ်သႂၢင်းသႂ်ႇဢၼ်တႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ
ဢၼ်ႁဝ်းသႂၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေႁၢႆၵႂႃႇၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်းၽူႈတႅမ်ႈ)
လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ၵိုင်ႇတၢင်းVersionၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼဵၵ်းStartတႃႉ။

            android version 2.3.6 လူင်းတႂ်ႈ (GB) ဢၼ်ၼိူဝ်သုတ်း
            android version 2.3.6 တေႃႇထိုင်  4.0.4 (ICS)  ၼႂ်းၵၢင်
            android version 4.1.1  (JB ) တႂ်ႈသုတ်း
 တေလႆႈႁၼ် ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
 ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမွတ်ႇတူၵ်းၵွႃႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽုၺ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ႁႃတူၺ်းတေလႆႈႁၼ်Iconမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။


 တီႈၼႂ်းSetting ၸုမ်း ACCOUNTS ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ် Google ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။မၢႆတွင်း- ၼင်ႇဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈတူဝ်ထူပ်းမႃးၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇၽုၺ်ႇGtalk ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးမႃးၸွမ်း
တူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်တႃႇၽုၺ်ႇGtalk ၼႆၸိုင် 
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သႂၢင်းသႂ်ႇတႃႉ
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
09 421144771
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ။
ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈၼဵၵ်းပၼ်like တီႈFacebook တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉသေၵမ်း။
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes