မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, August 3, 2013

GT Launcher Prime Free Theme

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္  GT Launcher Prime ေꨀꨣꨵ ꨟဝ္းꨁဝ္ ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳေတ ထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ ꨀꨓ္ယူꨲ ꨓꨯေꨡꨣꨳ ၊ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨟ္ꨮꨳ Theme ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ လီတူꨉ္း ꨓꨓ္ꨵ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ၊ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ယိပ္းတုိဝ္းမꨣးယဝ္ꨵ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳ ꨡမ္ꨲမီးပꨓ္ꨟꨣ ယꨤပ္ꨲꨕုတ္ꨲ သင္ သ္ꨮꨲလꨯꨳ꨸ငꨤꨯꨳ꨸ ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳငꨤꨯꨳ꨸ ယူꨲေꨡꨣꨳ လꨤꨯးသ္ꨮꨲေသꨅ္ꨮꨵေတꨵ ေတေမꨣ ꨀꨓ္ ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨓꨯ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨬꨓ ပꨓ္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ သင္ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ ꨷


http://www.appsapk.com/wp-content/uploads/2013/05/GT-Launcher-Prime-Free-1.jpg 


Read more »»
http://www.appsapk.com/wp-content/uploads/2013/05/GT-Launcher-Prime-Free-2.jpg

Download=GT Launcher Prime

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes