မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 13, 2013

လုုၵ်ႉတီႈ Android သေ ႁဵတ်း Facebook Account လႆႈ (တိုၼ်းဝႃႈတေလႆႈ)


တီတႄႉမၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဢၵွၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ Facebook ၶဝ်တႄႉဝႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉႁဵတ်းဢိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ ၶဝ်ၸဵတ်ႈမၢႆၽူင်းလႄႈ
ပေႃးလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းပေႃးၼႆ ဢမ်ႇပေႃးလႅပ်ႈလွႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႆးၵေႃႉဢၼ်မီးယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ
ပိုင်ႈဢိင််ႁဵတ်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၵႂုႇသေဢၼ်ꧦၼႆ Facebook ၶဝ်သမ်ႉသႂ်ႇပၼ် code ဢၼ်ပၼ်မႃးမၢႆၽူင်းၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ၵႆႉၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ
ဢမ်ႇပေႃးလႅပ်ႈလွႆႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁုမႃးၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ် Facebook ၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊႁဵတ်းဢိူဝ်ႈၼႆ လႅၵ်ႈလၢႆပၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ  (ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလီလီလူင်မေႃႉ)
တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ (လုၵ်ႉတီႈၽူင်းသေႁဵတ်း Gmail ငၢႆႈꧦလူမ်ꧦဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈ ႁူႉယူႇၵူႈၵေႃႉယူဝ်ႉၼေႃႈ)
(လုၵ်ႉတီႈ Android သေ ပေႃးပႆႇႁူႉလၢႆးပိုတ်ႇမၼ်းပေႃးၼႆၵႂုႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼႆႈ ၶႃႈလႄႈ)
႑ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢဝ်သွပ်ႉဝႄး ( 1.EasyOvpn     2.2Open VPNConnect) ၼႆႉသေဢွၼ်းသႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ
႒ႉ ပေႃးပိုတ်ႇသွပ်ႉဝႄး1.EasyOvpn ၼႆႉယဝ်ႉ  ပေႃးႁၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၸိုင် ijij
လိူၵ်ႈဢဝ် Japan တီႈၼိူဝ်သုတ်းတႃႉ ijij3. ပေႃးယဝ်ႉတဵၵ်းၸွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ  Accept  ႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

4.သိုပ်ႇတဵၵ်းထႅင်ႈ connect တႂ်ႈၼႆႉတီႈၶႃႈ
5.ပၼ်မၢႆၶိတ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉသေ တဵၵ်း  Ok  တႃႉ 


6.သင်ၸိူင်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈသေ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇပဵၼ် error သေဢၼ်ဢၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉလၢႆပဵၼ် ip သေသိုပ်ႇတဵၵ်း connect တႃႉ ။

7.ပေႃးၼႆၸိုင်မၼ်းတိုၵ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် Japan IP ယူႇၶႃႈ8.မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈၵႂၢင်းၼဝေႆႉတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးၼေ sing ယဝ်ႉၼႆၸိုင်ဢၼ်ပဵၼ် facebook ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၶဝ်တေထၢင်ႇဝႃႇႁဝ်းယိပ်းတိုဝ်းၼႂ်းမိူင်း japan  ၼႆၵႂုႇၶႃႈယဝ်ႉ ။  

9. ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂုႇယဝ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ Browser သေ ၶဝ်ႈၼႂ်း facebook သိုပ်ႇတဵၵ်း  Create New Account သေ ဢဝ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ႁဵတ်းဢဝ်ၶႃႈလႄႈ ( ၶႃႈႁဝ်းတႄႉယိပ်း UC browser ၼႆႉၶႃႈၼႃႇ ijij

မၢႆတွင်း။    ။ပေႃးမိူဝ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ  facebook ႁဝ်းၶႃႈၼႆသႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈ  English ၼႆႉ ၵျလိူဝ်ပိူၼ်ႈၶႃႈ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း-Sai Num Kuorၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ၊
ပေႃးမီးဢၵွၵ်ႉ  Gmail ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ပေႃး Gmail ႁဝ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ Facebook ယဝ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႆတႄႉ  မၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း / ၸဢမေ်ႇလႆႈၶႃႈ ijij
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes