မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, September 11, 2013

ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းႁူႉထိုင် လွင်ႈ(ဝႅပ်ႉသၢႆႉ) ၵႂၢမ်းတႆး( FlashSong )ႁဝ်းမႂ်ႇꧦ ပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ ?မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်း ၵပ်းသုပ်ႇမိုတ်ႈ ပၼ် ဝႅပ်ႉၵႂၢမ်းတႆး FlashSong ႁဝ်း ႁဝ်းၶႃႈထႅင်ႈဢေႃႈ ၊ ၵမ်ႉၽွင်ႈၵေႃႈတေႁူႉၸၵ်းယူႇ ၊ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၵေႃႈတေ မီႈၼမ်တေႉꧦၼႆ ႁူႉ ထိုင်ယူႇဢေႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ( ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ) ၼႆႉ
ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇ ၵႂၢမ်း လႄႈ ဝွၵ်း ၵူၺ်းၼႆ ၸွင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသေ ပိုၼ်တၢင်ႉဝႆႉတင်းႁိုင်ယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉတေႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ  ၵူၺ်းဢမ်ႇႁဵတ်းတေႉꧦ လႄႈ ၊ မိူဝ်ႈၸႃႉမၼ်းၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇဢၢင်ႈႁဵတ်းသေ ဝႆႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ သုပ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈ ဝႅပ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ မၼ်းၶႅမ်ႉ ၼႆ မၼ်လႅပ်ႈပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ FlashSong တႆး တုၵ်းယွၼ်းမႃး ယူႇၶႃႈဢေႃႈ၊
ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးၸိုဝ်ႈတေၶႅမ်ႉ ( တေပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၶိုတ်းပိူၼ်ႈ ႁူႉထိုင်ဝႃႈ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ၵမ်းလဵဝ် မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆ ၶတ်းၸႂ် မႃးယူႇၶႃႈဢေႃႈ) မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉ ၵႂၢမ်းFlashSong ၶဝ် ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ လႂ်ၵေႃႈ တီႈဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇမီးၶႃႈ တေႃႈၼင်ႇ ယင်းပၢႆႁဵတ်း ဝႆႉဝႅပ်ႉမၼ်း ၽၢႆႇ  FlashSong လၢႆꧦ မိူၼ်ၼင်ႇ  www.mm-flashsongs.net ၼႆႉ ၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယင်း ပၢႆႇ ၶဝ်ႈ ၶႄႉ  FlashSong Design ပဵၼ် သွင်ပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၶႃႈၵေႃႈလဵဝ် ၵူၺ်းပဵၼ်တႆးလႄႈ ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်းတေႉ ဢမ်ႇမီး ၼင်ႇ ၵဝ်ႇ ၊ ၵူၺ်း မၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ် လၢႆးမိုဝ်း ယူႇ ၼႆ ၶႃႈယဝ်ႉ  (ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လႄႈႁဵတ်း ၵူၺ်းၼႆ ) ပေဝႃႈၶႃႈ (ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီး ၽဝ လႆႈ ) ၼႆၼၼ်ႉမီးယူႇလူး ၊ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ဝႃႈဝႆႉယူႇ ( ပၢင်တၢႆးၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈ ထိူၼ်ႇၵေႃႈပေႁႂ်ႈလႅဝ် ) ၼႆ ၶႃႈၼႃႇၼေႃ? ။ ၵူၺ်းဢၼ်လီ ၸႂ်လဵၵ်ႉၼႆတေႉ  (ပိူၼ်ႈ ပဵၼ် ႁဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ပိူၼ်ႈမီးႁဝ်းဢမ်ႇမီႈၼႆႉ လႆႈၼႃႇလဵၵ်ႉၸႂ်လဵၵ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ) ႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၶူၺ်ႈယူႇႇၼႆၼၼ်ႉပေႁႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ မိူၼ် ၼင်ႇ (ဝႅပ်ႉသၢႆႉ )ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ဢွၼ်တင်းတေႉ ယွၼ်ႉ မေႃ ႁဵတ်း flashsong ၵူၺ်းလႄႈ ၊ ႁဵတ်းသေတၢင်ႇ ၵႂၢမ်းၵူၺ်း၊ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး  တူၺ်းတီႈ လႂ်ၵေႃႈ ပၢႆးသၢႆ ၼႅင်ႈ IT ၼႆႉ ၸႅၵ်ႉၽေ ပၼ်ၵၼ်လႆႈၼိူဝ် ၼႅင်ႈ လႆႈယူႇ ၼၼ်ႉ  ၶႃႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပဵၼ် လႆႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇ မႃး တီႈ ဝႅပ်ႉ  http://jainawleangfa.blogspot.com 
တင်းၼမ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ ၊ ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ယူႇၼႆလႄႈၶတ်းၸႂ်မႃး ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းယူႇဢေႃႈ ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ် Talk ဢမ်ႇ ၼၼ် ၼိူဝ် Facebook ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈတေႉ ပဵၼ် ဢၼ် ယိၼ်းၸူမ်း မီႈၼမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ႁဵတ်းဝႆႉမီး ဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၵေႃႈ ပေႃးမီး ၵႂၢမ်းမႂ်ႇၼႆ သူင်ႇ ပၼ်သေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ယူႇဢေႃႈ

ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်း ဝႆႉ FlashSong တႆးႁဝ်း ၼႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ယွမ်း သၢမ်ပၢၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၊ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸွမ်းလၢႆꧦၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းမေႃႁဵတ်းမၼ်းတေႉ ၼမ်ယူႇ ၊ၵူၺ်းၵႃႈႁဵတ်းသေ တၢင်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉတေႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ် ယဝ်ႉ ၊ တေဝႃႈ လွင်ႈ Softwares လႄႈ Design လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၵေႃႈ တၢင်ႇ ပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉႁၼ်မႃးတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၽႂ်ႁဵတ်းသေၵေႃႉဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇပႄႉ ၵၢၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼေႃႈ? ၊ ၵူၺ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသေ တၢင်ႇမႃးထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် ယဝ်ႉၶႃႈ၊ သင်ႁူႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် သူင်ၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းယူႇတေႉၼႆ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉဢေႃႈ  ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွမ်ႇတူၺ်း လူတူၺ်း ဝွၵ်းတီႈ ၼႆႈ သေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈဢေႃႈij
http://taiflashsongs.blogspot.com 


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes