မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, September 11, 2013

လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈ Folder File ၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း( Wins7Folders Background)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၶႃႈ ႁဝ်းတေ ယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ် လၢႆးသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸွမ်း( ၾၢႆႇလ်)  Folder File  မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉတီႈ တႂ်ႈၼႆႉဢေႃႈ ပေႃးလႆႈၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်ဢွၼ်တင်းသေ ၊ သႅၵ်ႉ သွပ်ႉဝၢႆလ်း မၼ်းၵေႃႈ  KB ပၢႆၵူၺ်း ၊ ေ ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ  ij တိုၼ်းတေ ပဵၼ်မႃးၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇဢေႃႈ း)
ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်ၶႃႈလူး ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈလၢႆးမၼ်းၵေႃႈ ၼဝႄႆႉမူတ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၸွမ်းႁဵတ်းၶႃႈတႃႉ  ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈ  Folder File  ႁဝ်းလဝ်းၼႆဢေႃႈij ၶိၶိ

Download: Wins7Folders Background

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes