မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, September 4, 2013

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵတ်း Hadware( မေးၶွမ်း) ၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၼ်တူၺ်းလႄႈ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းသုပ်ႇ မိုတ်ႈတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်း ၶဝ် လွင်ႈ A+hardware ၽၢႆႇ တႆး ဢၼ်ၸုမ်း ၵွင်ႉသၢၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ (ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမေး)  S.A.C.T Shan Assocition Training ၶဝ် သွၼ်လႄႈ ၼႄ
ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢေႃႈ - ၼႆႉတေႉ ၶႃႈႁဝ်း ၶိုၼ်းမႃး ႁဵတ်း ပဵၼ် PDF ပပ်ႉလိၵ်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၊ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်း hardware လွင်ႈ ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ယူႇၶႃႈ၊ ၼႂ်း ပပ်ႉၼႆႉ သပ်းလႅင်းၼႆ ဝႆႉ ၽၢႆတႆးလႄႈ လွင်ႈ ၶိူင်ႈၶွမ်း ၶႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉ ၶႂ်ႈလႆႈၶွမ်း လႄႈ ၊ ဢမ်ႇႁူႉသေ သိုဝ်ႉၵႂႃႇလႄႈ သင် ၵႆႉၽိတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပပ်ႉၼႆႉတေႉ ဢၼ်ပုၼ်ဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းပဵၼ် ပပ်ႉသေ ပိုၼ်ၽေႈ ၼၼ်ႉ  ပႆႇမီႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းလႄႈ ဢဝ်ပပ်ႉမၼ်းတၢင်ႇ ပၼ် ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေပဵၼ် ၽွၼ်းလီယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းယူႇ မုင်ႈမွင်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ

Download:Shan Hadware EBook
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes