မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, September 12, 2013

Vroot တႆး မႃးယဝ်ႉ

 မႂ်ႇသုင်မီးၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် သေႃႉဝွႆးVroot တႆးၼႆယဝ်ႉ
Vroot ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်သင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်တႄႉ
ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵေႃႈတေႁူႉထိုင်ၵၼ်ယူႇ
 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းVroot ၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇၵူၺ်း လၢမ်းၼဵၵ်းဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတႄႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ပိၼ်ႇဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ
ၸင်ႇႁႃလွၵ်းလၢႆးႁႂ်ႈပိၼ်ႇမႃးလႆႈၽၢႆႇတႆး
ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်တီႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉၼႆၵေႃႈ ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်း

ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈၼႆႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ
(မၢႆတွင်း-တႃႇႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈသႂၢင်းဝႆႉ ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး)
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်သွင်ဢၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသႂၢင်းVroot ၼဵၵ်းတီႈ Vroot 1.6.0 exe  ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း
သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ


 Next
  Next

  Next

 ထွၼ်ပႅတ်ႈမၢႆတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းFinishတႃႉ
=============================================================
 ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵူးဢဝ် rootres ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ


ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈIcon Vroot တီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ ၶဝ်ႈတီႈProperties တႃႉ
 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈOpen Flie Location တႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပွႆႇၶိုၼ်း rootres ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ 
ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းPasteတႃႉ
 သိုပ်ႇၼဵၵ်း Copy and Replace ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်းVroot လႄႈ တေလႆႈႁၼ်ႁၼ်လိၵ်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes