မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 8, 2013

လၢႆးလၢႆႈႁၢင်ႈWin7 Logon Background

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ


ပဵၼ်လွင်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တူၺ်းဢဝ်တီႈႁၢင်ႈမၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁူႉယူႇ
ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းၽုၺ်ႇၶွမ်း၊ ပိၵ်ႉၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶၢၼ်ႉႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းဢၼ်သွမ်ႇꧦၼၼ်ႉၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းSoftware ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈWin7LogonBackgroundChangerၼႆႉသေ လၢႆႈၵွႃႇလႆႈယူႇ
ဢၼ်ၼႆႉၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ႁႃမႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁၼ်ယူႇၵူၺ်းၵႃႈ Size မၼ်းယႂ်ႇၼႃႇ၊ 
ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ သႅၼ်းမၼ်းမီး 1.11 MB ၵူၺ်း
လီယဝ်ႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သူၼ်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်Software မၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

Win7LogonBackgroundChanger Download
လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မၼ်းငၢႆႈယူႇ ပေႃးလိတ်ႈRAR File မၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်
တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈWin7LogonBackgroundChangerSetup ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းCloseတႃႉ


လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႈတီႈStart သေ လိူၵ်ႈႁႃၼဵၵ်းဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်Win7LogonBackgroundChanger ၼၼ်ႉတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ
ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်သေ ၼဵၵ်းတီႈApplyတႃႉ

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

 သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸႅတ်ႈတူၺ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလၢႆႈသႂ်ႇၼၼ်ႉ လၢႆႈဢမ်ႇလႆႈၢၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းWindows+L

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်ႇဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထႆႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသႂ်ႇပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၼဵၵ်းတီႈChoose a Folder သေ လိူၵ်ႈႁႃတီႈဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ

                                      ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes