မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 8, 2013

တီႈၼႂ်းၶွမ်း windows 7 သင်ဝႃႈRun Boxၸိုင်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်း


တီႈၼႂ်းၶွမ်းWindows 7သင်ဝႃႈRun Boxဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် ႁဵတ်ၸွမ်းၼင်ႇ
ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈTaskbar သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းProperties တႃႉ

ၼဵၵ်းတီႈStart Menu သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းCustomizeတႃႉ

မၢႆပၼ်တီႈ Run Commeandသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း OKတႃႉ

လိုၼ်းသုတ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းOkတႃႉ။
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes