မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 11, 2013

ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei မူဝ်ႇတႄႇ C8813D,G510.U8950.Y300ၸၵႂႃႇ ဢၼ်ပႃး Emotion UI ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းRootၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယဝ်ႉ

 ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တူင်ႉတၵ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မႂ်ႇသုင်
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈသင်သေလွင်ႈၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေမႃးမွၵ်ႇၼပႄၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ
ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ဢၼ်ပႃး Emotion UI  ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းRootၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယူႇၼႆယဝ်ႉ
မိူဝ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇလၢႆးလုတ်ႉၽူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei 

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈလုတ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသႂ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။ 
 ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူင်းဢၼ်Version 4.1.1 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ပႃးဝႆႉ Emotion UI ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလုတ်ႉၵေႃႈ
သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယူႇၼႆ။
ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸင်ႇပႃးEmotion UI ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၺ်းတီႈလႂ်ႈ?
ပေႃးၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်Version 4.1.1ၼႆၸိုင် တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႁၼ်တီႈလၢႆႈThemeမၼ်း
ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ထႅင်းဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈFile Managerၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈတီႈInternal ၼၼ်ႉၼႆၸိုင်
တေလႆႈႁၼ်ၾၢႆႇဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ HWThemesမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၽူင်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလုတ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယဝ်ႉ။
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
လီယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းလူးတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ပေႃးၼႆၸိုင် 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Fonts for Huawei တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ဢဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSDcard ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈႁႃတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ
တဵၵ်းဝႆႉတီႈၾၢႆႇ Shan Fonts For Huawei  ၼၼ်ႉႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Copyၼၼ်ႉသေ ၵူးဢဝ်တႃႉ။ ၼဵၵ်းႁူၼ်လင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ
 ၼဵၵ်းတီႈၶွင်ႉInternal ၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ HWThemes ၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 သိုပ်ႇၼဵၵ်းPaste သေ ပွႆႇၶိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၵူးမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ။
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ 
( မၢႆတွင်း-ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇလၢႆးဢၼ်တႅမ်ႈၼမႄႃးၼႆႉၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵွင်ႉတင်းၶွမ်းသေ 
ၵူးသႂ်ႇတီႈၼႂ်းHWThemes ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။)
ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်းသေ 
 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈThemes တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
(တီႈၼႆႈၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝႆႉဝၢင်းမၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ် )
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈThemes ဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉသီလႅင်ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Apply တႃႉ။
 လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းတီႈTheme with Fonts ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉတႃႉ။
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁဵတ်း Restart သေ မွတ်ႇၵႂႃႇ ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽုၺ်ႇၶိုၼ်ႈ
မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈလႆႈ(ႁၼ်လႆႈ) လိၵ်ႈတႆး+လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉႁေႃး။
ၾၢင်ႉ-သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လၢႆႈထႅင်ႈThemes တၢင်ႇဢၼ်ၼႆၸိုင် 
သင်ဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉဝႃႈ
Theme with Font လႄႈ Theme without Font သွင်ဢၼ်  
လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈTheme without Fontတႃႉ၊ ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ၼိူဝ် ၽွၼ်ႉတႆးတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ၶေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လူတူၺ်းသဵင်ႈꧦသေၵမ်း
ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်Version 4.1.1 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းလုတ်ႉ သမ်ႉၶႂ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယူႇၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉၼင်ႇဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ။ 
ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈသႂ်ႇGoogle App ၸိုင် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈလုတ်ႉၵွၼ်ႇၸင်ႇတေသႂ်ႇလႆႈ။
ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵႆႉထူပ်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း
ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈႁၢႆ၊ မၢင်လုၵ်ႈဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတၢႆ ၽုၺ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႈၼႆႉ
ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃး Emotion UI ( ပဵၼ်Version 4.1.1 ) ၸိုင် 
ဢၼ်သႂ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း ၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉ ၊ သင်ၶႂ်ႈသႂ်ႇGoogle App ၼႆၵေႃႈ လုတ်ႉသေသႂ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇဢေႉ။
မၢႆတွင်း-
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈၽူင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမေးၽူင်း၊ 
ဢမ်ႉၸ̒ႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈၽူင်းၽူင်းၶႃႈ
 ပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း ပေႃးႁူႉမႃးၵေႃႈ တႃႇတေၸၢမ်းတူၺ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽူင်းမိၵ်ႈHuawei လႄႈ
ၵွႃႇႁႃႁိမ်ၽူင်းဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းမိုတ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸၢမ်းတူၺ်း၊ သင်ဝႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇၼႆၵေႃႈ
 ဢဝ်မႃးမွၵ်ႇၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆၵေႃႈ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။
တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းမႃး
မၢင်ၵေႃႉထၢမ်မႃးဝႃႈ ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၶႃႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇထၢမ်ၶိုၼ်း ၽူင်းပဵၼ်Model သင်? သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ
ပေႃးထၢမ်ဝႃႈ Version မၼ်းၵႃႈႁိုဝ်လႃႇ? သမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ သိုဝ်ႉမႃး သႅၼ်ႁႃႈ
ႁိုမ်ႉijij မၼ်းႁိုဝ်ပွင်ႇၵၼ်လႃႇၼေႃႈ၊ 
ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်Modelသင် ပဵၼ်Version  သင်ၼႆၼၼ်ႉ
လၢႆးတူၺ်းမၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ၼဵၵ်းတီႈSetting ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈApout Phoneတႃႉ

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
Model မၼ်းပဵၼ် C8813D
Version မၼ်းပဵ᧣် 4.1.1ၼႆယဝ်ႉ။

 ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းသေ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈlike တီးတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၵုၼ်ႁဵင်
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes