မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, October 3, 2013

တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်း OSX Theme

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉ ၵူႈလွင်ႈ ၵူႈဢၼ်သေ ဢမ်ႇ လႆႈတၢင်ႇသင် ဢမ်ႇ လႆႈၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈႁဝ်း ၶဝ်ၵေႃႈ မီးတင်းႁိုင် ၶႃႈယဝ်ႉ  ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်း ထၢမ် ဝႆႉလႄႈ ၶႃႈဢမ်ႇ တၼ်း တွပ်ႇ ၶိုတ်း လႆႈသေတႃႉၵေႃႈၶႅၼ်းတေႃႈ ၶႂၢင်ႉ ပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းၶႃႈ ၊ ၼႆႉတေႉ  ပဵၼ် OSX ၶႃႈဢေႃႈ ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းတေႉ မိူၼ် ၶွမ်း Apple  ၵေႃႈလီꧦ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁႄႈ ပဵၼ်  Windows 7 ၵူၺ်း ၼင်ႇ ၵဝ်ႇၶႃႈလူး သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉႁၢင်ႈူ ၽၢင်လၢၵ်ႇလၢႆးၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈ ၾႆလ် မၼ်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈလီ  မိူၼ် ၼင်ႇ ႁၢင်ႈတီႈ တႂ်ႈၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ပေႃးဢဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်း ဢိၼ်ႇသတေႃး ၵႂႃႇ ၵေႃႈမၼ်းတေ ယဝ်ႉ ယဝ်ႈၶႃႈ ij

Download: OSX Theme
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes