မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 23, 2014

ၽူၼ်ပၢင်ဢူႈလႄႈ ၽိင်းႁၵ်ႉထိုင်လွႆသဝ်ငိုၼ်း

      မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းမီးဝႆႉထႅင်ႈ ၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၶဝ် ႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽူၼ်ပၢင်ဢူႈလႄႈ ၽိင်းႁၵ်ႉထိုင်လွႆသဝ်ငိုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၿဵၼ်ဢၼ်လီထွမ်ႇတေႉၶႃႈေ
ဢႃႈ ဢွၼ်ၸၢမ်းထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ၊ လူတ်ႇဢဝ် တီႈတႂ်ႈၼႆၶႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ


ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ၵေႃႉႁွင်ႉ ထွမ်ႇတူၺ်း/လူတ်ႇဢဝ် သႅၵ်ႉ
1 ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၼၢင်းၶမ်းႁၢၼ်လဵၵ်း Click Here !! 2 MB
2 ၵူၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မိူင်း ၸၢႆးတႃႇဢူး Click Here !! 2 MB
3 မွၵ်ႇပႅၵ်ႇ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ Click Here !! 3 MB
4 လၢတ်ႈလူ ၸၢႆးတႃႇဢူး Click Here !! 2 MB
5 လႅဝ်းယွႆႈယမ်း ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် Click Here !! 2 MB
6 ပူင်လိူင်း ပူင်လႅတ်း ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် Click Here !! 2 MB
7 ၾူၼ်ပၢင်ႇဢူ ၸၢႆးတႃႇဢူး Click Here !! 3 MB
8 တႆးတိုၵ်ႉတွင်းယူႇ ၼၢင်းၶမ်းႁၢၼ်လဵၵ်း Click Here !! 3 MB
9 ၾိင်းႁၵ်ႉထိုင်ၸဝ်ႈလွႆငိုၼ်း ၸၢႆးလဵၵ်ႉ Click Here !! 2 MB
10 တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် Click Here !! 2 MB
11 တၢင်းႁၵ်ႉၵဝ်တေႁႂ်ႈတၢင်းမူတ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၸၢႆးတႃႇဢူး Click Here !! 2 MB
12 တၢင်းႁၵ်ႉၵဝ်တေႁႂ်ႈတၢင်းမူတ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၸၢႆးတႃႇဢူး Click Here !! 3 MB


                                 <<လၢႆးဢဝ်လႄႈ ထွမ်ႇ တူၺ်းတီးတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ>>

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes