မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 9, 2014

ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ


       တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ (႘  ) ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ (႑႒) ၶမ်ႈ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶ မိူင်းယႆ လႄႈ ‘‘ ၸုမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ Tai Generation ’’ ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်တၵႃႇ သေလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႈပၢင်သွၼ်
ၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၊ ဢၼ်လႆႈတိူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes