မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, August 20, 2014

ၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈတႆး တႃႇၼႂ်း ၽူင်း (Tai Flag United)
  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် တၢင်းသဵင်ႈ ၸွမ် ပိဝ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်း ဢၢၼ်းတရၢႆး ၽူင်းၶႃႈယဝ်ႉ  ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႃႈ ႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၵေႃႉႁဵတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ပိူင် ငဝ်ႈမၼ်းတေႉ ပဵၼ် American Flags ဝႆႉၶႃႈလႄႈ ၶႃႈၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇလႆႈ ၵေႃႇၽီဢဝ်
ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵေႃႉလႂ်သေႁဵတ်းဝႆႉၶႃႈ၊သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် လႆႈၸႂ် ၶႂ်ႈသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈၽူင်း ၼလႄွင်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ဝႃႈၵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႆးဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်ၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉလီယူႇၶႃႈ  ၊ ဢႅပ်းၼႆႉတေႉ  ၼၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼၵ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽူင်း ၊ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶမ်ၵိုတ်း ၊ ဢမ်ႇပေႉၾႆး ၽူင်းၶႃႈ ၊ ယူႇယူႇသေၾႆးမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႆႉလႅင်း သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် လႆႈၸႂ်ႂ်ၼႆၸိုင် ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ

Download:Tai Flag United

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes