မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, August 15, 2014

လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ This copy of Windows is not genine

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆမေႃလွင်ႈၶွမ်း
̒̒ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows is not genine̓̓ ၼႆယဝ်ႉ။  ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ

ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၶွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉ၊
ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတႅမ်ႈ သွင်ၵေႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉလၢႆးမၼ်းလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈၼႆဝႃႇ

 မိူဝ်ႈတေႇၽုၺ်ႇၶွမ်းၼၼ်ႉ မၢင်လုၵ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
 တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈထူပ်းမႃးမိူဝ်ႈပီ2010 ၼၼ်ႉၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇWindows 7 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊
ပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်း
ႁႄႈႁႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇဝုၼ်းတူဝ်းXp ၶိုၼ်း၊ ပေႃးဝႃႈတၢင်ႇဝုၼ်းတူဝ်း7 ၼႆ ပေႃးတၢင်ႇယဝ်ႉ
တေလႆႈႁဵတ်းactivate (သႂ်ႇသေႃးမၼ်း) ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇသေႃးမၼ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
 တေၸႂ်ႉလႆႈ 30 ဝၼ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးပူၼ်ႉ 30 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ
တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁႃ ဢၼ်တေတႅမ်ႈၼလႄၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းၼႆႉ၊
ၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢွၵ်ႇသီလမ် လၢႆႈThemes မၼ်းၵေႃႈ
ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵူၺ်း၊ ၶိုၼ်းလမ်ၶိုၼ်းတိၵ်းꧦ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ
တေဢွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈThis copy of Windows is not genineၼႆယဝ်ႉ
 (ပဵၼ်ၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇယၢမ်းလဵဝ်ဢိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႃႈၶွမ်းတၢင်ႇဝႆႉသင်လၢႆꧦဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၼေႃ?)
 လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်Win 7 All Brands Activation တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
 ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉသေ လိတ်ႈRARၾၢႆႇမၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
ၼဵၵ်းတီႈOpen 7 Activator.exe ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
 ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈသၢင်ႉၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် သွင်လွၵ်းၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈမိၵ်ႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶွမ်းၽူႈတႅမ်ႈပဵၼ်မိၵ်ႈAsusလႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် Asus ၼင်ႇၵၼ်၊
ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်မိၵ်ႈသင်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈInstallၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉတႃႉ
  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇ ပႂ်ႉၵမ်ႉၼိုင်ႈ
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းOKသေ ႁဵတ်းRestartၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊
ပေႃးၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင် လၢႆႈThemesမၼ်း(ဢမ်ႇၼၼ်လၢႆႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ)လႆႈယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵွႃႇၼႆၸိုင်
ၶႅၼ်းတေႃႇ ပၼ်Comment ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၶိုၼ်းသေၵမ်း။
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes