မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 6, 2014

လွၵ်းလၢႆးပိၼ်ႇ Apk ၽႃႇသႃႇတႆး တီၼႂ်းၽူင်းမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းယိပ်းၽူင်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်လွင်ႈ လီၸႂ်ႉတိုဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉယိပ်းၽူင်းၼၼ်ႉၼႆ၊ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လၢႆး ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႄႈ  တႃႇလူတ်ႇဢဝ် Apk မၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈၵေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းလီꧦၶႃႈယဝ်ႉ
တႃႇပိၼ်ႇၼႂ်းၽူင်းတေႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႉၵႆႉ လဵၼ်ႈၽူင်း ၽူင်းဢမ်ႇၽၢတ်ႇမိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ သွၼ်ႇႁႂ်ႈမီး သွပ်ႉဝၢလ်း မၼ်းၵူၺ်း ၶဝ်ပေႃးႁူႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ :D ဢမ်ႇတၢပ်ႈ ႁဵတ်းၼႄၵေႃႈၶဝ်တေႁူႉလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းယူႇၶႃႈ:) ၵူၺ်းၵႃႈ ၼလႄႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၼႄၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်သေဢိတ်းၶႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈ လိူဝ်ႇလႆႈၵႆႉ ၵလိ ၽူင်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူႉလွင်ႈ မၼ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁိႁိij ၊ၼႆႉတေႉပဵၼ်လၢႆးၶႃႈဢေႃႈ ။ ပေႃးၼၼ်လီယဝ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းတေႇ ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ? ဢွၼ်တၢင်းတေႉ လူဝ်ႇဢဝ် Apk မၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေၵွၼ်ႇၶႃႈ ij

Download:Apk editor


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈ ၵႂႃႇ ဢဝ် Apk ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပိၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၼဝႄႆႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ
 ္မဿှူတေှူ္ပိုဝျှုမ္မျး္ဓြှုယဝျှူ တှီု တြှတလေဵ္ဒျှုလ္ဂဿှုပ္မျျြိှှသြှ ္မ္မျှူ္ဓြှုယဝျှူ မိူ္မျ္မငျှပိူငျတ္လ္ဒျှမ္မျးတှီုတြျှု္မဿှူ္ဓြှု ္ပှမျး္ပိုဝျှုမ္မျး္မ္မျှူ ဝြျးမြးပ္မျှိလဿှု္မငျှ္ပြျ္ဓြှုယဝျှူ ၊သုပျှ္ဓဝျှု ္မြျး ျလျ မ္မျးတှီုတြျှု္မ္မျှူ္ဓြှုလြှု

 တီႈၼႂ်း ၾလ် drawable ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆႈၶႅၿ်းႁၢင်ႈ Icon မၼ်းၸႃႉၵႂႃႇ ဢၼ်ပႃးမႃးၼၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉႁဝ်းလၢႆႈၼင်ႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ
 တေႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼင်ႇၼႆ ၶႂ်ႈလၢႆႈၵေႃႈလၢႆႆႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ

 တီႈတႂ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပိၼ်ႇ ၾႃႇသႃႇ လိၵ်ႈမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ် ၵမ်ၼမ်တႄႉ တႃႇတေပိၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၵႆႉလႆႈပိၼ်ႇ ၼႂ်း Strings.xml ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ ၊ၵူၺ်းၵႃႈမင်ဢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ၵႃးၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈသေ သိမ်းယဝ်ႉ ပႆႇပႃႈပိၼ်ႇပႃးမူတ်းၼႆၵေႃႈ သုပ်ႇလိူၵ်ႈႁႃတူၺ်း ထႅင်ႈတၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ
 တီႈဢၼ်ၶႃႈ ၵႂၢင်း ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈတႃႇ ပိၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ  ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းႁဝ်းတေလႆႈ တဵၵ်းပၼ် တီႈ Edit ၼၼ်ႉဢွတ်တၢင်းသေ ၸွင်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈပိၼ်ႇလႆႈၶႃႈဢေႃႈ
 
 မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ပိၼ်ႇတေႉ
 ဢၼ်ႁဝ်းတေပိၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈ မွတ်ႇႇပႅတ်ႇလိၵ်ႈမၼ်းဢွၼ်တင်းသေၸွင်ႇ တႅမ်ႈတႅၼ်းသႂ်ႇတီႈယူႇမၼ်းၶႃႈလႄႈ
 ပေႃးဝႃႈ တႅမ်ႈပိၼ်ႇယဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ၶိုၼ်း Save ပၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ


 ပေႃးSave ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ လႆႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ
ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်း ဢူၼ်းသေ ၸႅတ်ႈတူၺ်း ၼႂ်ႈၽူင်း သူၶႃႈလႄႈၼေႃႈij

ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈသေၵမ်းၶႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes