မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 13, 2014

Adobe Flash Player v15.0.0.199 Beta IE | 16 MB


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေႉ မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶဝ်  လိူင်ႈ  Adobe Flash Player ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵွၼ်ႇၶႃႈ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ  Adobe Flash Player ၼႆ ၼိူဝ် Internet Explorer, Opera, Chrome, FireFox, Safari, and စတဲ့ Internet Browser ႁဝ်းၵေႃႈ တေၽူၺ်ႇ တူၺ်း Video/ YouTube/
Flashsong  လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၼႆ တေႁူႉၵၼ်ယူႇူ ၶႃႈၼေႃႈ ၵမ်းၼႆႈတေႉၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း ႁဵတ်း Adobe Flash Player Update လိုၼ်းသုတ်းသေလႄႈ တၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝေႃးသိၼ်းမၼ်း ထိုင် ၵႂႃႇ  16 ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ သင်ဢမ်ႇ  Update ၸွမ်းၸိုင် မၼ်းတေ ၽူၺ်ႇ  Video/ YouTube/ Flashsong လႆႈၶႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉ လူတ်ႇဢဝ်သၢမ် ဢၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်း Installer ၵႂႃႇတၢင်းသၢမ်ဢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈၶႃႈAdobe Flash Player v15.0.0.199 Beta IE  | 16 MB

Adobe Flash Player 15.0.0.170 Beta IE Mirror | 16 MB

Adobe Shockwave Player v12.1.3.153 Slim  | 5 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes