မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 1, 2014

Bigasoft Total Video Converterမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးꨕꨱဝ္ထꨰင္ꨳ ယဝ္ꨵ သြပ္ꨵဝꨤလ္ မ္ꨮꨲ꨸ Bigasoft Total Video Converter Video Converter ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨕꨤꨯလ္မꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲေပꨣးယ္ꨮꨲသင္ေသ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨁꨰပ္ꨵလီ လꨤꨯꨳပꨱꨓ္ Mp3,Mp4,phone သုပ္ꨲꨀူးꨁꨰပ္းꨁူꨉ္ꨲ
VCD,DVD ေသ ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲ DVD Movie Menu လူိꨀ္ꨳ ꨕꨤလ္မꨓ္းꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲ  ꨁ္ꨮꨳ Burn  ISO file ꨁဝ္ꨅူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳသꨱင္ꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ၊သင္ꨁ္ꨮꨳေမးꨀꨰတ္း Crop Edit  ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ၊ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨓ္ꨮး Win RAR ꨓꨯꨵꨁꨣꨳသ္ꨮꨲ ပꨣးဝꨯꨵ Kye မꨓ္းေသ လꨤꨯးသ္ꨮꨲ ꨀီး မꨓ္းꨬလꨳ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္းငꨤꨯꨳလီယူꨲ၊ သင္ꨡမ္ꨲꨟူꨵပြင္ꨲလꨰင္းꨓꨯေꨀꨣꨳ ထꨤမ္ထုိင္ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။  သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းေတꨵ မီး 30.MB ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ
ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ပူူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္ꨳေတꨵမီးယူꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ

Download: Bigasoft Total Video Converter

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes