မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 15, 2014

ႁၢင်ႈငဝ်ယူႇၵေႃႉလဵဝ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈယူႇၵေႃႉလဵဝ် မီးတၢင်ၼမ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းယၢမ်ႈလႆႈ
သုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်လႆႈတိူဝ်ႉၸႂ်သေလွင်ႈꧦသေ ၽွင်းမိူဝ်ႈယူႇသဝ်းၵေႃႉလဵဝ်ၼၼ်ႉ
လႆႈဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆတႅမ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈမႃးလႆႈယူႇၶႃႈ
ငိၼ်းလီပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈ
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈႉႉႉႉ
သူလႄႈတၢင်းႁဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ဝႆႉၵၢင်ႁၢဝ်လႄႈၽိဝ်ၼမ်ႉၼႆႉႁႃႉ ပေႃးမုင်ႈၵႂႃႇတီႈၵႆꧦတႄႉၵေႃႈ
မိူၼ်ႁၢင်ႈၸမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈ တီႈၼၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၵႆꧦၵႃႈႁိုဝ်ၼေႃ
မိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ သူလႄႈတၢင်းႁဝ်း တႃႇလႆႈသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်
သဵၼ်ႈတၢင်းတိုၵ်ႉမိုတ်းတၼ်ယူႇဢိူဝ်ႈႉႉႉႉႉၵေႃႉႁၵ်ႉႉႉႉႉႉ

ၽွင်းယၢမ်းယူႇၵႆၵၼ်ဢၼ်ပၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းတေႉၵေႃႈတိင်ႇဢွၼ်ႇလုၵ်ႈၼႆႉသေ
ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇသူၵူၺ်းယဝ်ႉႉႉႉ

သဵၼ်ႈတၢင်းယၢင်ႈပႆမႃး ယၢမ်ႈပႃးမႂ်းတႃႇသေႇ ဢမ်ႇဢေႇႁၵ်ႉႁဝ်းသွင် ၶိုင်ပွင်ၼႃႈႁိူၼ်းယေး
ငိၼ်းသေးလၢႆ
သၢႆၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃး ပိူၼ်ႈမႃးတတ်းၶၢတ်ႇ ၼမ်ႉယၢတ်ႇသဵင်ႈႁၢႆ
ၼိူဝ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မီးဝႆႉၵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈႁၼ်သူ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူဢွၵ်ႇလူ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes