မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 24, 2014

လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်း ဝွပ်ႉသၢႆႉ လႄႈ ဢၼ်ႁၢမ်ႈထူပ်းမႃး


     မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈ ၼႆႉတေႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်  လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈလႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈ ဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တွၼ်ႈႁူႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉလႄႈ  မူၼ်ႉမႄး ၵၼ်လႆႈငၢႆႈ မီးလွင်ႈၶွင်ၶမ် ၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ   ၼႆႉတၢင်ႇ မီႁႃသင်ၵေ
ႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆႉ  ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သဵင်ၶွပ်ႈၸႂ် သဵင်ထ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉ  သင်ဝႃႈမႃးႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝွပ်ႉသၢႆႉ  ၶႃႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၶေႃႈ ၵႂၢမ်းယွင်ႈႁႃႉ  ထ ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉ  မၼ်းၵေႃႈ တေပဵၼ် တွၼ်ႈ မူၼ်ႉမေးၽႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈ ၊ယဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်  ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူႈၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁႃႉၵၼ်ၼႆၵေႃႈပႃးယဝ်ႉၶႃႈ ၊ တီႈသင်ႇလၢတ်ႈ ၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉ ယူႇလၢႆဢၼ် ယူႇတီႈ Facebook ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵေႃႈလႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႈတႂ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ   ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးၵေႃႈ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၽူင်း ၶွမ်းၼႆႉမႃး တွင်ႈထၢမ် ၶႃႈ ၼႂ်း Facebook လႄႈ ၼႂ်ႈၽူင်း ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇ လိၵ်ႈ ဝႆႉၼႂ်း ဢီးမဵဝ်းလ် လႄႈ သူင်ႇ ပၼ် SMS ၼႂ်းၽူင်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးယူႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊

ၵူၺ်းၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဝႃႈပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး ၼႆ

(1 )ပေသူင်ႇၼႂ်း ဢီးမဵဝ်းလ်

(2 )ပေသူင်ႇ  SMS

 ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႂ်းၼႆႉတႄႉ လီတီႈသုတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မၼ်းမီးၼမ်ႉၼၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်းထိုင်သင် ပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ မၼ်းၵႄႈလိၵ်ႈလႆႈၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈဢေႃႈ ij

ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလိူင်ႈ ပၼ်ႁႃတၢင်းသဵင်ႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  မီးပၼ်ႁႃမႃးလႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ်မႃး SMS ၼႆႉ တႃႇ ၶႃႈတေသပ်းလႅင်းၼႄ သေသူင်ႇၶိုၼ်းပၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇ ပဵၼ် လႆႈ ၊ယွၼ်ႉ ပၼ်ႁႃမၼ်း လၢတ်ႈၼိုင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵမ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁူႉ  တွင်ႉ ထၢမ်မႃးတီႈ Wechat ဢမ်ႇၼၼ်  Facebook- Viber ဢမ်ႇၼၼ်ႉသုပ်ၽူင်းထၢမ်ၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ ၵူၺ်း ပၼ် Miss Call သူင်ႇ SMS ၸိူဝ်းၼႆပေႁဵတ်းသေၵမ်းၶႃႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ပၼ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ij

ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇ လူင်းၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈလဵၼ်ႈလႅင်း ၼႅတ်ႉ Free လၢႆꧦ ယွၼ်ႉ  ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ  ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃႁူႉၼၼ်ႉသေၸႅၵ်ႇ ပၼ်ဢေႃႈ ၊သမ်ႉလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပဝ်ႇၶႃႈထႅင်ႈသေတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈလႅင်းၼဵတ်ႉ ဢမ်ႇ လီၵေႃႈ တႃႇတေတၢင်ႇ သွပ်ႉဝၢလ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ ၶႃႈ  သင်ဝႃႈ ၵူး Copy တႄႉၵေႃႈမၼ်းငၢႆႈယူႇ ဢမ်ႇသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသင် ၊  ၶႃႈလႆႈဢဝ် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶၢမ်ႇ သဵင်ႈ ငိုၼ်းႁင်းၵူၺ်းသေ တၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေတႅမ်ႈ Post ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇငၢႆႈၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ ၊ မင်ပွၵ်ႈတႅမ်ႈ ၵႂႃႇလႄႈ ၵူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၼႆၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၶမ်ၸႂ်ယူႇႁင်း ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝူၼ်ႉပွင်ၸႂ် ၼိူဝ်ၶႃႈ ၽူႈၵေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေၵမ်း ၼႆ ယွၼ်းထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij

ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းယူႇလီ မၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ij

လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်းတေႉ မီးယူႇ တၢင်း ၶၢင်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  တီႈ (တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်)

တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေပွင်ႇၸႂ်ယူႇၶႃႈ ယွၼ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈတိတ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes