မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 15, 2014

Dictionary English+Tai တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး တႃႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းၼႂ်းၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁႃး
ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းမႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ
တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ


 သေႃႉဝွႆး တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆးၼႆႉ  ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈမၼ်းပဵၼ် ၸၢႆးၸွမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းUSA
 ဢိင်ဢဝ်ၼႂ်းပပ်ႉသပ်း ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ၼၼ်ႉသေ ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး
ၼႆယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈၼႆႈသေ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸၢႆးၸွမ်ႁဝ်း ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ် မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သေ
ထိုင်တီႈယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ် ၸၢႆးၸွမ်ႁဝ်းယူႇတေႉꧦ။
 တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း၊ ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ပေႃးၽုၺ်ႇၵေႃႈ တေလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်မွင်း
ဢွၼ်တၢင်း တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉတေႉၼႆယူႇယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတူၺ်းလႄႈ
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းLike တီႈFacebook လႄႈ ႁဝ်း
ပေႃးၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ  တႃႇတေၸၼ်ဢဝ် မီးတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ
မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ဢမ်ႇတႂ်ႈတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes