မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 15, 2014

လွၵ်းလၢႆးလဵၼ်ႈ Laptop ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းပၢႆးယူႇလီ

http://4.bp.blogspot.com/-q3CRoAwofZA/UmYnZxSqX2I/AAAAAAAAdro/HGiimInM9PA/s1600/lap.jpg
       
        လၢႆးလဵၼ်ႈ laptop ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈႉႉႉ
       Get a Large Screen

သင်ဝႃႈတေသိုဝ်ႉၸႂ်ႉလဵၼ်ႈ laptop ၸိုင်လူဝ်ႇလႆႈႁႃလိူၵ်ႈသိုဝ်ႉဢၼ်ၼႃႈယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼၼ်ႉၸွင်တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶႃႈ
ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်တေလႆႈမဝ်ၸႂ်မဝ်ၶေႃးသေလဵၼ်ႈငၢႆႈႁၼ်ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းသၢႆတႃ
သင်ၸိူဝ်ႉဝူၼ်ႉဝႃႈဢၼ်လဵၵ်ႉၼႆႉဢဝ်ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈငၢႆႈၼႆၵေႃႈ font size လိၵ်ႈလူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းယႂ်ႇꧦၶႃႈ
file ၼႃႈၸေႃးမၼ်းၵေႃႈတႃႇတေတူၺ်းလႆႈငၢႆႈႁၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယႂ်ႇသေ
ၸွင်ႇတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။
Use a Separate Mouse
မွၵ်ႉဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၶိူင်ႈ laptop ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလီၸႂ်ႉၶႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွပ်ႈမိုဝ်းႁဝ်း
ဢဵၼ်မၼ်းပိူင်ႈၵႂႃႇၸဵပ်းၶိုၼ်ႈမူၺ်ႈမႃးၼႆၶႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸႂ်ႉမွၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၸွင်ႇတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆၶႃႈႉႉႉ

Level to the Eye
ၼႃႈ laptop ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းသိုဝ်ႈၼႃႈတႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီꧦသေ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၶေႃးႁဝ်း ႁူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈ
တေဢမ်ႇပေႃးလႆႈၵိူင်းၵႂႃႇၵိူင်းမႃး တေလႆႈတူၺ်းလႆႈႁၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈႉႉႉ
Use a Separate Keyboard
ၵီးပွတ်ႇ ဢၼ်ၵိူၵ်းပႃးမႃးၸွမ်း laptop ၼၼ်ႉမၼ်းၸမ် screen မၼ်းၼႃႇၸၢင်ႈထိၶိူၵ်ႈႁႅင်းသၢႆတႃလႄႈ
ၸႂ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉတေၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆႈၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈၸႂ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉၵၢၼ်ၼမ်ၼႃႇ
သုၵ်ႉသၵ်ႉၼႃႇၼႆၵေႃႈ ၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းလဵၼ်ႈၼၼ်ႉယိုၼ်းမိုဝ်းႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ
ယူႇႁၢင်ႇၵႆဢိတ်းၼိုင်ႈသေလဵၼ်ႈၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇၶႃႈႉႉႉ

Take a Break
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း laptop ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈလဵၼ်ႈႁိုင် သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ
ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈတေလႆႈဢဝ်သၢႆတႃၶၢႆႉၵႂႃႇႁႃတူၺ်းသၽႃႇဝႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်မုင်ႈတူၺ်း
ၵႂႃႇတီႈၵႆꧦ ယင်ႉလိုဝ်ႈၼိုင်ႈၵႅပ်ႉသေ ပႆတၢင်းလဵၼ်ႈၵေႃႈလီ လွင်ႈၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈ ၸႂ်သဝ်မွင်ၵေႃႈတေလႆႈ
ႁၢႆပၢႆးယူႇလီၵေႃႈတေလႆႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶႃႈႉႉႉႉႉ


Recline Slightly
သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉ မွၵ်ႉ ၵီးပွတ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ
ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈၼင်ႈတီႈၼိူဝ် ၵဝ်ႇဢိဝႆႉတူဝ်ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ပေႃးၵူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လူင်းယိူတ်ႇတူဝ်ယိူတ်ႇၶိင်း
ၼင်ႇမဝ်တူဝ်မဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈႉႉႉ။ 
တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼင်ႇလႆႈႁူႉဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉၶႃႈ
သင်ဝႃႈမီးတီႈၽိတ်း ဝူၼ်ႉမေးပၼ်ဢိတ်းၼို်င်ႈၶႃႈ
                                      မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes