မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 11, 2014

Nero Burning ROM & Nero Express 2015


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေတမꨣး မုိတ္ꨳပꨓ္ထꨰင္ꨳ  Nero ꨡြꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳဝꨯꨵ ပီမ္ꨮꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ပꨱꨓ္ Nero Burning ROM & Nero Express 2015 ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ၊ပꨱꨓ္ တꨣꨲ Burn ꨀူးꨁꨰပ္း CD/DVD ေꨡꨣꨳ၊ ေပꨣးဝꨣꨳ Nero ꨓꨯꨵေꨀꨣꨵ ေꨀꨣꨵမီး ꨁြမ္းꨬလꨳ
ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨅꨀ္းꨓꨯꨵꨓꨓ္ꨵ တုိꨓ္ꨳေတꨡမ္ꨲမီးꨓꨯ ယုမ္ꨲယမ္ယူꨲꨁꨣꨳ ၊ ꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲပꨣးေꨀꨣꨵ ꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳꨅ္ꨮꨵ ေိေိ ၊ သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳလꨱꨀ္ꨵ꨸ေသေတပꨱꨓ္ တꨣꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ငꨤꨯꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ယူꨲ ၊ သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းေတꨵ မီး 87 MB ေꨡꨣꨳ လူတ္ꨵꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵꨵ ꨷


Download:Nero Burning ROM & Nero Express 2015


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes