မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 11, 2014

Newsoftwares Copy Protect 2.0 + Crack

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေ မႃးသုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းမႃး လေႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၶဝ်ထႅင်ႈ Newsoftwares Copy Protect မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်း ၵူး Copy ၾၢလ်ၶဝ်ႈ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၼႂ်း Hard
Disks,USB Drive,External Disk,Discs ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႆးလီၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ သႅၵ်ႉ မၼ်းတေႉ မီး ယူႇ 26.MB ၶႃႈဢေႃႈ ၊ လူတ်ႇ ဢဝ်သေ ပေႃးယဝ်ႉ တႃႇ ဢူၼ်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ  တဵၵ်း ==>Setup ဢူၼ်းၵႂႃႇၶႃႈ ၊ ပေႃးယဝ်ႉ ပေၼႅတ်ႈ ၽူၺ်ႇသေ ၶိုၼ်းၵူး Copy  Crack Folder ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၾၢလ်  C:\Program Files\Newsoftwares\Copy Protect ၼႆႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ


Downlaod:Newsoftwares Copy Protect 2.0 + Crack

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes