မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 1, 2014

လွၵ်းလၢႆ ၸၼ်ဢဝ် Video တီႈၼႂ်း Facebook (လၢႆးမႂ်ႇ )

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ
ပဵၼ်လွင်ႈတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊

တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးယူႇသၢမ်ပွၵ်ႈ
တေႃႈလဵဝ်Facebook Versionမၼ်းသုင်မႃးသေ ပေႃးၽုၺ်ႇတူၺ်းငဝ်း သမ်ႉAuto Play တိၵ်း
ဢွၵ်ႇၼႄၵမ်းလဵဝ်၊ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸၼ်မၼ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈVersionမၼ်းလဵၵ်ႉတႄႉ ႁၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸၼ်မၼ်းယူႇ
 တႃႇတေၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ IDM သေၸၼ်
ၽဵတ်ႉပူၵ်ႉ Versionဢွၵ်ႇမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ  IDM သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ
တႃႇတေၵႄႈလႆႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈဝူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃမႃးယူႇ 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၼႂ်းဝႅပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇၸၢမ်းတူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတေႉယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းတႅမ်ႈသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။
 ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼၼ်ႉ 
ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီး IDM ၵွၼ်ႇ ၊ ပေႃးပႆႇမီးၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
လၢႆးၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ် Comment ဢၼ်ၼိုင်ႈ
 ပၼ်ၶွမ်ႇမႅၼ်ႉမၼ်းတႄႉ ႁူႉယူႇၵူႈၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈၶႂ်ႈၼပႄႃးႁၢင်ႈမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပႃး
ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼဵၵ်းProfileႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
(တီႈၼႆႈတႄႉ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လီ၊ ပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Profile ႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း)
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Activity Log ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 ဢၼ်ႁဝ်းၶွမ်ႇမႅၼ်ႉဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ တေၼဝႄႆႉတီႈၼႆႈၼႆလႄႈ ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။
 တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈ ပေႃးၶႂ်ႈၽုၺ်ႇတူၺ်းၵေႃႈ လိူၵ်ႈၶိူင်ႈၽုၺ်ႇ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈ
IDM Edtior ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Just Once ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ 
 တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ််ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ ၼဵၵ်းStartၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႇၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
http://www.tainum.com/2014/09/video-facebook.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes