မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, October 16, 2014

Windows 9 Preview Build 913086 ISO | 3 GB

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ꨡူꨉ္ꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထꨰင္ꨳ ꨁြမ္ꨲပꨓီꨲ  Microsoft ပုိꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမꨣးထꨰင္ꨳ Windows 9 Preview Build  ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣးမူိဝ္ꨳ လူိꨓ္ September 30 ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ၊ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ပꨯꨲလꨯꨳꨅꨤမ္း ꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းပူိꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨁꨣꨳ  တꨣꨲလူတ္ꨲ ꨡဝ္ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲငꨤꨯꨳ꨸ ယြꨓ္ꨵꨰင္းꨓꨱတ္ꨵ ꨡမ္ꨲလီေꨀꨣꨳ ပꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ၊
ꨀူꨉ္းသြꨀ္ꨳꨟꨣꨬတꨵ ေꨀꨣꨳ လꨯꨳယူꨲ ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳေတပꨱꨓ္ တꨤင္းꨀမ္ꨵထꨰမ္ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨓꨯယူꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ေသꨣꨵꨟꨣေသ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ၊ ေပꨣးူလူတ္ꨲ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ  ꨁုိꨓ္းမꨣးꨡဝ္ Power ISO  ꨁုိꨓ္း လꨤꨯꨳပꨱꨓ္ Image ꨕꨤꨯလ္ ေသ ꨀူးꨁဝ္ꨳ ꨓ္ꨮးꨁꨰပ္း DVD or USB ꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးဝꨣꨳ ပꨯꨲမီး Power ISO  ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨟုိင္ေတꨁုိꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁုိꨓ္းယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ

Windows 9 Preview Build 913086  Mirror | 3.28 GB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes