မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 13, 2014

လၢႆးၸႂ်ႉ Apk AirDroid သေ လဵၼ်ႈၽူၼ်း ၼႂ်း ၶွမ်း


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇ မႃးလၢႆလၢႆ ဝူင်ႈယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ  ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပၼ် ၊ယူႇတီႈ Wifi ၽူင်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉၼႅတ်ႇ သင်သေ လၢႆးလဵၼ်ႈၽူင်းတီႈ ၼ်ႂ်းၶွမ်း Computer ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ် သွပ်ႉဝၢလ်း Apk AirDroid ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၊ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် လဵၼ်ႈလႃႇ ၼႆတႄႉၵေႃႈ
ဢွၼ်တၢင်းတီႈၼႂ်း ၶွမ်းတေ လႆႈမီႈ ဝႆႉ  Mozilla Firefox ဢမ်ႇ ၼၼ် ၵေႃႈ Browsers,  တၢင်ႇ ဢၼ်ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ႁဝ်းၽူၺ်ႇ  AirDroid ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းယဝ်ႉသေ ပေႃး Wifi မၼ်းၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွင်ႉ သၢၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  ဢၼ်မီးၼႂ်းၽူၼ်းႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းလၢႆးၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈတၢင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ၊ ၶႂ်ႈ ၽူၺ်ႇ  လဵၼ်ႈ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ထွမ်ႇ  ၊ၷွမ်း ႁွင်ႉၽူၼ်း ၊သူင်ႇလိၵ်ႈ ၊ သႂၢင်းၶဝ်ႈ /ဢွၵ်ႇ  File ၵူႈပိူင် မၼ်းလႆႈသဵင်ႈꧦၶႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ်လီႁူႉယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼေႃႈ ij

Download: AirDroid

Download: AirDroid-play.storeဢွၼ်တၢင်းတေႉ  ပေႃးဢူၼ်း AirDroid ၼႂ်းၽူၼ်း ႁဝ်းယဝ်ႉ ၵေႃႈ သုပ်ႇတဵၵ်းပၼ် တီႈ Tools မိူၼ် ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႆႉသေၵမ်း᧠ႃႈ

  သုပ်ႇတဵၵ်း ထႅင်ႈတီႈ Teathering ၼၼ်ႉၶႃႈ


 ပေႃးယဝ်ႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႆးၼင်ႇၼႆ Wifi မၼ်းၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေ ႁၼ် မၢႆမၼ်း ၶွင်ၶႃႈတေႉ ပဵၼ် http://192.168.43.1:8888 ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈ ၵႂႃႇ တႅမ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်  Browsers ၵူၺ်းၶႃႈ


ၶိုၼ်းၶဝ်ႈ တူၺ်း ၼႂ်းၶွမ်း ႁဝ်းၸွင်ႇ  Wifi မၼ်း ၶိုၼ်ႈၶႃႈၼႆ တဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ
မၼ်းတေ ႁၼ် AirDroid တႅၵ်းတီႈၼၼ်ႉသေ Connect ၵွင်ႉသၢၼ်ပၼ်ၶႃႈလႄႈ မၼ်ၶႃႈ

Connect ၵွင်ႉသၢၼ်ပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ

ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးၽူၺ်ႇ Browsers ႁဝ်းသေ ဢၼ်ꧦၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၊ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈတေႉ ၸႂ်ႉဝႆႉ  Mozilla Firefox လႄႈ တေၽူၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ  ၶႃႈ တႅၵ်းၼိူဝ် မၼ်းသွင်ၵမ်းၶႃႈ

ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈမၢႆမၼ်း ဢၼ်Wifi မၼ်းၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈ ပဵၼ် http://192.168.43.1:8888 လႄႈ တႅမ်ႈ သႂ်ႇၸိူဝ်းၼင်ႇၼႆ တၢင်းမူတ်းသေ တႅၵ်း Enter ပၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတေၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ Browsers ႁဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ

တေႁၼ်မႃးၼင်ႇၼႆ  တဵၵ်းပၼ် ၼႂ်း ၽူၼ်းႁဝ်း Accept ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ ၊ ပေႃးယဝ်ႉမၼ်းႁပ်ႉသေၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်း Browsers ႁဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ ၵေႃႈ လဵၼ်ႈလႆႈ ၵူႈဢၼ်  ဢၼ်မီးၼႂ်းၽူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ

တေႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်း မႃးၼင်ႇၼႆ ၶႂ်ႈၽူၺ်ႇၵႂၢမ်း သႂၢင်းၵႂၢမ်း ၊ ထႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၊ႁွင်ႉၽူင်း  လဵၼ်ႈလႆႈ Apk ၼႂ်းၽူၼ်းႁဝ်းလႆႈၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ

ၶႂ်ႈသူင်ႇ လိၵ်ႈ SMS ပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉၶႃႈၼႄႇ  ?

ၼႆႉတေႉ ၶႃႈႁဝ်းတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၽူၼ်းၶႃႈၼၼ်ႉဢေႃႈ သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈ ဢဝ် ဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ တေလႆႈတဵၵ်း ႁၢင်ႈ တၢဝ်းလူတ်ႇတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ

တၢင်းၶၢင်ႈ ဢၼ်ၼႄ ဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈ ဢဝ် ၵွၢမ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ File သင်သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၽူင်းၼႆၵေႃႈ တဵၵ်းတီႈၼၼ်ႉသေသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ

ဢၼ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်ႈၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇၶႃႈ ၊ ဢဝ်ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၸၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်မႃးၵူႈပိူင်ယူႇၶႃႈ  
ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈယူႇလီ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်ꧦသေၵမ်းၶႃႈ
ၼပ်ႉယမ် ယႂ်ႇၼမ်သေ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ-သီႇပေႃႉ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes