မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 13, 2014

ပိူၼ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၼႅတ်ႈယုမ်ႇ ပေႃးၵုမ်ႇမိုင်ႉသုမ်းၸွမ်း


လုင်းပၢၼ်းၶီႇမႃႉ ဢၢႆႈဝႃႉသမ်ႉၵေႃႉၸုင် ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵူၼ်းၽုင်ၼိုင်ႈ
ပိူၼ်ႈဝႃႈယႂ်ႇတၢၼ်ႇၼႆႉသမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈပႆတၢင်း ၸႂ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းပေႃးတၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉယူဝ်ႉ။

လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉꧦသမ်ႉလႆႈၸုင်မႃႉ တႃႉလီဢေးလူလႃႈ။ လုင်းပၢၼ်းဝႃႈ ဢၢႆႈလုၵ်ႈၸၢႆးဢိူၺ်း
မႂ်းမႃးၶီႇလႄႈ ၵဝ်တေၸုင်။ ယူႇသေ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢလူဝ်ႈဢိူၺ်း လုၵ်ႈလၢင်း
ဢမ်ႇယဵၼ်ႇဢမ်ႇငႄႈ ဢမ်ႇႁူႉၵုင်ႇပေႃႈမႄႈ တူၺ်းလူး ပေႃႈမၼ်းပေႃးထဝ်ႈယဝ်ႉသမ်ႉလႆႈပႆတၢင်း တုၵ်းတႃႇ
မၼ်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇသမ်ႉၶီႇမႃႉဝႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသင်ပေႉမိူၵ်ႈပေႉလိူင်း ၼႆလႄႈ။ လုင်းပၢၼ်းၶိုၼ်းဝႃႈ ဢၢႆႈလုၵ်ႈ
ၸၢႆးဢိူၺ်း ပေႃးၼႆႁႃးပေႃႈလုၵ်ႈလူဝ်ႇၶီၸွမ်းၵၼ်သွင်ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ယူႇသေ ဢမ်ႇႁိူင် ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ
ၵူၼ်းၽုင်ၼိုင်ႈ ဢလူဝ်ႉ ႉႉႉတူဝ်ၵူၼ်းၸႂ်သတ်း ႁဵတ်းပေႃး ဢမ်ႇၵူဝ်ပိူၼ်ႈတၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉယူဝ်ႉမႃႈ!
သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ သမ်ႉၶီႇမႃႉဢွၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် မေႃႁႃဢၵုသူဝ်ႇ သႂ်ႇတူဝ်တေႉယဝ်ႉႁေႉ! တႃႉၶႃႈႁၢမ်ၵႂႃႇလႃႈတေလႆႈ
ၵုသူဝ်ႇမၼ်းၼႆလႄႈ။ လုင်းပၢၼ်းၶႃဢၢႆႈဝႃႉသွင်ပေႃႈလုၵ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇလူင်းမႃႉယဝ်ႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉတိၼ်မႃႉယဝ်ႉ
ဢဝ်ၵၢၼ်းသွတ်ႇသေႁၢမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႁွတ်ႈမႃးတီႈၵၢင်ၶူဝ်တီႈၼိုင်ႈ လုင်းပၢၼ်းၸင်ႇဝႃႈ ႁႃးလိုဝ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ
ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇႁၢမ်ၶိုၼ်း ၼၵ်းၼႃႇယဝ်ႉမေႃႉ! ၼႆလႄႈ။ ဢၢႆႈဝႃႉၸင်ႇၶုၼ်ႇဝၢင်းလူင်းလႄႈ မႃးသမ်ႉတူၵ်းၸႂ်တဵၼ်ႈꧦ
ၽႅၼ်းꧦလႄႈ ဢဝ်မႃႉသဵၼ်တူၵ်းၼမ်ႉသေ တၢႆပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လုင်းပၢၼ်းၸင်ႇဝႃႈ ဢေႃးႉႉႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၼႅတ်ႈယုမ်ႇ
ပေႃးၵုမ်ႇမိုင်ႉသုမ်းၸွမ်း ပဵၼ်ႁႃးပေႃႈလုၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။


တွမ်ႇလိူတ်ႈၵူၼ်း(ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈ)

ဢဝ်မႃးတီႈTai Yai Sai
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes