မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, November 26, 2014

Conspired Lovers Font for $39

   
     

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ၶႃႈမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ထႅင်ႈ ၽွၼ်ႉ Conspired Lovers Font for ႁၢင်ႈလီလီ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း ၶႃႈေဢႃႈ ။ ၼႆႉ
ယင်းဢမ်ႇလႆႈလၢႆလၢႆ ပူိၼ်ႈၶၢႆၶႃႈေဢႃႈ လႆႈပၼ် ငုိၼ်း $39 ဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းေတၶဝ်ႈ တၢင်းတုိဝ်းတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းၼမ်ယူႇ ဢဝ်ႁဵတ်း ၽွၼ်ႉၽူၼ်း ၼႆေၵႃႈလႆႈၶႃႈလူး ၵႂႃႇသုိဝ်ႉလႆႈတီႈၼႆႈ    


Downlaod:Conspired Lovers Font for $39

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes