မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 24, 2014

Kingo ROOT 1.2.7 | 17 MB မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ Kingo root  ၶႃႈတႃႇဢူၺ်ႈေၵႃႉၶဝ်ၶႃႈေဢႃႈ ၸူဝ်ႈ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၼမ်ၶႃႈႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈ တၢင်ႇ ပၼ် ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းေသ  ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီေသဢိတ်းေတႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ Kingo root ၼႆႉေတႉ ပဵၼ် တႃႇ ရူတ်ႇ ၽူင်း Samsung, HTC ,LG , Google, Huawei, Sony, ၵမ်ႉၼမ်ၼမ်ေၵႃႈ မၼ်းရူတ်ႉလႆႈယူႇၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢမ်ႇ ပူိင်ႈ သင်ၵၼ် တၢင်း Vroot  ၼင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်းမၼ်းေၵႃႈမူိၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းေတ ရူတ်ႇၼႆေၵႃႈ ဢွၼ်တၢင်းေတႉ ႁဝ်းၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်း ၽူင်းႁဝ်းေသ ၵွင်ႉပၼ် Setting/Developer option/USB debug app မၼ်းေသ တဵၵ်းပၼ်တီႈ လူတ်ႇ ၶႃႈ ၊ ေပႃးယဝ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေတတူၵ်း restart ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ေပႃးယဝ်ႉ ေၵႃႈ လႆႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉေတႉ ၶုိၼ်းၸႅၵ်ႈတူၺ်းဢဝ်ၶႃႈတႃႉ ၊ ေပႃးဝႃႈ ရူတ်ႉမၼ်းၶဝ်ႈယူႇေတႉ ေတႁၼ်ၼႂ်းၽူင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် Supersu ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ ေၼႃႈ

Downloaad: Kingo ROOT 1.2.7 Final 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes