မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, November 26, 2014

Plebeya Font Family - 4 Fonts for $120 (211 Kb)

 

   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ  ၽွၼ်ႉၼႆႉ ၶႅၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်လီ ပဵၼ် Plebeya Font Familyၶႃႈေဢႃႈ ၼႆႉ ေၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ်လၢႆ ၶဝ်ၶၢႆၶႃႈေဢႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသုိဝ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈႄလႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆး လၢႆးသႂ်တႆးေသ ဢဝ်ဝႆႉၶႃႈေဢႃႈ ေိေိ :D  ဢၼ်ၶဝ်ၶၢႆေတႉ လႆႈပၼ်ငုိၼ်း  $120

ၶႃႈယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈေတ ပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈတုိဝ်း ဢူၺ်းေၵႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၼႆေသ ေတတၢင်ႇ ပၼ်ထႅင်ႈယူႇေဢႃႈ
ၵုိတ်းထႅင်ႈယူႇၶႃႈ မုင်ႈမွင်းေသၵမ်းၶႃႈ

Download:Plebeya Font Family - 4 Fonts

                    

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes