မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, November 26, 2014

Primot Font for $49

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးသုပ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ ၽွၼ်ႉႁၢင်ႈလီ Primot Font
ၶႃႈေဢႃႈ ၼႆႉ ေၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ်လၢႆ ၶဝ်ၶၢႆၶႃႈေဢႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသုိဝ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈႄလႈ

ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး လၢႆးသႂ်တႆးေသ ဢဝ်ဝႆႉၶႃႈေဢႃႈ ေိေိ :D  ဢၼ်ၶဝ်ၶၢႆေတႉ လႆႈပၼ်ငုိၼ်း  $49
ၶႃႈယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈေတ ပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈတုိဝ်း ဢူၺ်းေၵႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၼႆေသ ေတတၢင်ႇ ပၼ်ထႅင်ႈယူႇေဢႃႈ
ၵုိတ်းထႅင်ႈယူႇၶႃႈ မုင်ႈမွင်းေသၵမ်းၶႃႈ 

Downlaod:Primot FontMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes