မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 18, 2014

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်, ၼေႃႇၾႃႉ (ယွၼ်းၶေႃႈပွင်ႇၸႂ်)


မြျှသုငျ္ဓြှု ္ဒမျး ္မဿှူ မှီုျိငျး္ဒြ္ဂမျး မြျှမြျှ  ္ပ္ဂဿး္မေြြှြှူ  ္မဿ္ဓြှုဢေြှု ္ဒိုတျး္ဒြှု ဢမျှပြး လ္လငျး မ္မျး္ဓြှုလြှ ေိေိ မ္မျး္ပ္ဂဿးတြှူ ြှငျှူဝဿှူ  (ယှ္မျး္ဓေြှုပှငျှ္ပြျ) ္မဿ္ဓြှုဝြှု ဢှ္ဒျှ ယဝျှူ ပဿြှိုငျသငျ္မဿှူ ္ဒူ္ဗျး ယှ္မျှူ ္ဓြှုဝြျးလဿှု္ပြျ ပ္မျြ္လငျး တေှူတေှူလြှု ္ပှငျှလဿှုတ္ဂငျှ ပ္မျ္ဓြှုယဝျှူ :D ဢမျှလဿှုတ္ဂငျှ သငျ္ဒေြှု ြိုငျယဝျှူ္ဓြှု လြှု ယှ္မျှူလ္လငျး မိူငျး
မ္ဂ္မျှု ဢမျှလ္ဒီေြှုပြးယဝျှူ္ဓြှု ္ပူဝျှု္ဓ္ဂဝျးယ္ဂမျး္မဿှူ လ္လငျးမ္မျး ယှ္ဒျးတြှူတြှူ ္ဓြှု ပဵ္မျသငျဢမျြှူှူယဝျှူ္ဓြှု ဢ္မျ္ဓြျှုတ္ဂငျှတေှူ မီးယူှတ္ဂငျးမ္မျ္ဓြှုဢေြှု ျိငျး္ဒြ္ဂမျး္ဒေြှု မီးယူှ လ္ဂဿလ္ဂဿဢ္မျ ဢ္မျဢူ္ဗျး္ဒေြှူသူငျှ မြး္ဒေြှု ဢမျှပဿှလဿှုတ္ဂငျှ္ဓြှု ပဵ္မျယှ္မျှူပိူဝျှု ယှ္မျှူ္ဓြှုယဝျှူ  း) ယ္မျိး္ပူမျး္ဓှပျှု္ပြျယြျှ္မမျသေ ြြျှုယူှလီမီးငို္မျး္ဓမျး္မမျ္မမျသေ္ဒမျး္ဓြှု
No Title Singer Listen/Download Size
1 ၼၢင်းၾႃႉ ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
2 ႁၵ်ႉမႂ်းတဵမ်ၸႂ် ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
3 ပွႆႇမိုဝ်းၸၢႆးလႄႈ ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
4 Don't care ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
5 လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
6 ယွၼ်းၶေႃႈပွင်ႇၸႂ် ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
7 ငဝ်ငိူဝ်ႈႁၵ်ႉ ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
8 ၾၢင်ႉ ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
9 ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ် ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB
10 ြြျှုပဵ္မျ္ဒေြှူြူမျှုပ၊္မျ ္မေြြှြှူ Click Here !! 2.00 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes