မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 18, 2014

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၶိင်းလၢဝ် (ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈႁၵ်ႉ)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မီးၵႂၢမ်းမႂ်ႇ မႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ ၽူႈႁွင်ႉႉၵႂၢမ်ႈတေႉ  ပဵၼ်  ၶိင်းလၢဝ် ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းဝႃႈ (ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈႁၵ်ႉ ) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉပႆႇႁိုင်သင်သေ လီထွမ်ႇ တေႉတေႉ မၼ်း ၸၢႆးတေႉ ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ မိူင်းဢမ်ႇၼိမ် ၶႃႈဢေႃႈ းD သင်ၶႂ်ႈၵပ်းသုပ်ႇမၼ်းၸၢႆး တီႈၼိူဝ်ၽိတ်ႉ ၵေႃႈ  ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ တၢင်ႇ ပၼ် ၸိူဝ်း
ယူႇၵႆယၢၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်း ၵႂႃႇမီးၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းမၼ်းၵႂၢမ်းသေလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁူႉၸၵ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈ တၢင်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင် TAI YAI SAI ႁဝ်း ယႂ်ႇၼမ်သေ တီႈပၼ် သူင်ႇပၼ် ၵႂၢမ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၶိင်းလၢဝ် ႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်သေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ထွမ်ႇယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 ၵပ်းသုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇ  ၶိင်းလၢဝ်  တီႈၼိူဝ်ၽိတ်ႉ No
Title
Singer
Listen/Download
Size
1
ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
2
ၼူၼ်း
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
3
ၸႂ်ႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
4
ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈႁၵ်ႉ
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
5
ၸိူင်းပဝ်ႇႁၢမ်း
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
6
သႅင်ဢေး
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
7
ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈ
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
8
ယုၵ်ႉၵွၵ်း
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
9
တူၼ်ႈမႆႉႁိမ်းၼွင်
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MB
10
ႁၵ်ႉ=ၸဵပ်း
ၶိင်းလၢဝ်
2.00 MBMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes