မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, January 14, 2015

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၵ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ ၼႂ်းၵႃႈ(78)ၶေႃႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁဵၻ်းပၼ်လႆႈလၢႆၶေႃႈ(႑) တေလၢတ်ႈၼမႄၼ်းၼၢင်း facebook password ၶေႃႈလပ်ႉၾဵတ်ႉၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
(႒) ယႃႇပေတဵၵ်းတဵင်မၼ်းၼၢင်း

(႓) ယႃႇပေႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈတိူဝ်ႉၸႂ်
(႔) ယႃႇပေပေႉၵိၼ်မၼ်းၼၢင်း
(႕) ယႃႇပေလႅၼ်ၵဝ်းလဵၼ်ႈမၼ်းၼၢင်း
(႖) ယႃႇပေပေႃႉထုပ်ႉမင်မၼ်းၼၢင်း
(႗) ယႃႇပေဢဝ်သေဢၼ်ဢၼ်သေ သိူင်းသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း
(႘) ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁွင်ႉလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ယႃႇတမ်းဝၢင်းၽူင်းပႅတ်ႈမၼ်းၼၢင်း
(႙) ယႃႇပေႁိုတ်ႉႁွင်ႉ လၢတ်ႈၸႃသဵင်ယႂ်ႇသဵင်လူင်
(႑႐) ယႃႇပေတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်းလႃးလႃး
(႑႑) ယႃႇပေဝႆႉပၼ်လွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ် မႃးဝႆႉႁိမ်းမၼ်းၼၢင်း
(႑႒) ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလႃးလႃးၼၼ်ႉ ယႃႇတင်ႈၸႂ်တဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်း
(႑႓) ယႃႇဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵေႃႉႁၵ်ႉၵဝ်ႇမႃးတႅၵ်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ လၢတ်ႈယူႇတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်
(႑႔) ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇမေႃႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယႃႇဢဝ်လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းလူင်ဝႆႉ
(႑႕) ယႃႇလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ
(႑႖) ယႃႇဢဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ၶႅမ်ႉလိူဝ်မၼ်း လီလိူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉသေပွၵ်ႈ
(႑႗) ၽွင်းၶၢဝ်းၶၢဝ်း မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵတ်းသၼ်ႇၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ်ဝႆႉမိူဝ်းမၼ်းၼၢင်းႁႂ်ႈဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇ
(႑႘) ၽွင်းၵႂႃႇပႆတၢင်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ်ဝႆႉ မိုဝ်းမၼ်းၼၢင်းမၼ်ႈမၼ်ႈ ယႃႇပွႆႇၽႃႈလႃးလႃး
(႑႙) ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢႆၶၢမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ်ဝႆႉ မိုဝ်းမၼ်းၼၢင်းမၼ်ႈမၼ်းၵိုမ်းၵိုမ်း
(႒႐) ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်ႉမွႆႈၼႃႇၼႆလႃးလႃး
(႒႑) ၽွင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁႅမ်ၸွႆႈႁၢမ် ၸွႆႈတိဝ်ႈပၼ်မၼ်းၼၢင်း
(႒႒) ဝၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ(ပဵၼ်ၽူဝ်ပဵၼ်မေး)ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈၶူဝ်းၾၢၵ်ႇမၢႆတွင်းမၼ်းၼၢင်း
(႒႓) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းတွင်ႉမႆႈသႆႈလိူတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ႁူမ်ႈမၼ်းၼၢင်းတႃႉ
(႒႔) သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၽိတ်းၵၼ်မေႃးၵၼ်ၼႆ ယွၼ်းၼွမ်း(တွင်းပၢၼ်ႇ)မၼ်းၼၢင်းဢွၼ်တၢင်း
(႒႕) ၽွင်းမိူဝ်ႈသိူဝ်းလူၼ်းမိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇပၢႆႈ ႁဵၻ်းၵေႃႉပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၼၢင်း
(႒႖) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယူႇလီ(ၼၢဝ်လႂ်)ၼၼ်ႉ ဝႆႉသတိၵႆႉ လဵင်ႉယႃႈယႃ
(႒႗) ပေႃးမၼ်းၼၢင်းထူဝ်းၽူင်းသိုပ်ႇၽူင်းၼႆ ႁပ်ႉၵမ်းလဵဝ်တႃႉ
(႒႘) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉ ၼင်ႈယူႇဝႆႉႁိမ်းၸမ်မၼ်းၼၢင်း
(႒႙) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းထူပ်းၺႃး လွင်ႈလီၶေႃးၶူမ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႈဝွၼ်းလုမ်းလႃး
(႓႐) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁႆႈယူႇၼၼ်ႉ ၵွတ်ႇတူဝ်ဢုၼ်ၸႂ် ပၼ်ႁႅင်းဝႆႉ
(႓႑) ပေႃးဝႃႈထိုင်မႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၼၢင်းၼႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉမေႃႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
(႓႒) ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းၼၢင်းသင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းတႃႉ
(႓႓) ပၼ်မၼ်းၼၢင်းမီးသုၼ်ႇတူၺ်းၽူင်းမိုဝ်းထိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
(႓႔) ၽွင်းမိူဝ်ႈမီးလွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးဝႃႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉၼႆ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸူးတႃႉ
(႓႕) ပေႃးၵၢင်ၶိုၼ်းယႃႇပိၵ်ႉၽူင်းႁပ်ႉၽူင်းဢိုတ်းၽူင်းပႅတ်ႈ ဝႆႉတႃႇၽွင်းမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉႁႃ
(႓႖) ၵႆႉၵႆႉထူဝ်းၽူင်းသိုပ်ႇၽူင်းၸူးမၼ်းၵူႈဝၼ်းတႃႉ
(႓႗) ပေႃးၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၼႅတ်ႉၼႆ မၼ်းၼၢင်းမီးဢမ်ႇမီးၼႂ်း online ၼႆၵေႃႈ ၾၢင်ႉတူၺ်းသေႇသေႇတႃႉ။
(႓႘) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇသေတီႈတီႈၼၼ်ႉ ၵႆႉထူဝ်းၽူင်းသိုပ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ လွင်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉတႃႉ
(႓႙) သင်ဝႃႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈၸႂ်ၼႆ (သင်ဝႃႈမီးငိုၼ်းယူႇၼႆ) သိုဝ်ႉပၼ်ၵမ်းလဵဝ်
(႔႐) ပႂ်ႉတူၺ်းလုမ်းလႃးမၼ်းၼၢင်းလီ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈၼၢဝ် (ယူႇဢမ်ႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ)
(႔႑) မၢႆၽူင်းမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆၼိုင်ႈ (ၵေႃႉလမ်ႇလွင်ႈသုတ်း)တႃႉ
(႔႒) ႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းမၼ်းၼၢင်းၸဵမ်တူဝ်ၸဵမ်ၸႂ်
(႔႓) သင်ဝႃႈမၼ်းၼၢင်းသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၼႆ တွပ်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်
(႔႔) ၽၢႆႇၼႃႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၼႃႈလီ ဝႆႉမၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ယႂ်ႇတႃႉ
(႔႕) ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇပႆၸွမ်းၵၼ်ၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ယူႇပၼ်ၽၢႆႇဝႆႉၽၢႆႇၶႂႃ မၼ်းၼၢင်းတႃႇသေႇ
(႔႖) ဢႃႇယူႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယႃ တၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼိူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈမႂ်ႇဝႆႉတႃႇသေႇ
(႔႗) တီႈဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႃးလႃး
(႔႘) ပေႃးၾူၼ်မႃး ၾူၼ်တူၵ်းၼႆ ၵင်ႈၸွင်ႈပၼ်မၼ်းၼၢင်း
(႔႙) လွင်ႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ တွင်းဝႆႉလီလီ
(႕႐) ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၵေျႃႇသိူဝ်းၸႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈႁူႉလႆႈၵေျႃႇသိူဝ်းၸွမ်း
(႕႑) သင်မီးလွင်ႈၶီၸႂ်မွင်ၸႂ်ၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်မၼ်းၼၢင်း
(႕႒) ဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
(႕႓) ဝႆႉႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်
(႕႔) ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ
(႕႕) ပေႃးပဵၼ်လႆႈ သွၼ်ပၼ်လၢႆးႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းပၼ်မၼ်းၼၢင်းသေ ႁုင်လဵင်ႉမၼ်းၼၢင်း
(႕႖) လွင်ႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယုမ်ႇယမ်မၼ်းၼၢင်း
(႔႗) လူဝ်ႇၵႆႉၵႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ် ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ်လူၺ်ႈတင်းမၼ်းၼၢင်း
(႔႘) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈမႄးႁူမ်ႇပၼ်မၼ်းၼၢင်းႁႂ်ႈလႆႈဢုၼ်တူဝ်
(႕႙) မေႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ် ပိုၼ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ
(႖႐) ပုၼ်ႈတႃႇမၼ်းၼၢင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈသေၵမ်း
(႖႑) ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၸႂ်လမ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႈဝွၼ်းမၼ်းၼၢင်း
(႖႒) ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်ႁဵတ်းပၼ်ၼင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႆႈ
(႖႓) ၽွင်းမိူဝ်ႈယူႇၸွမ်းၼၼ်ႉ ၵွတ်ႇဝႆႉမၼ်းၼၢင်းဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇ
(႖႔) ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႉလိူဝ်မၼ်းၼၢင်း
(႖႕) တီႈဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈပႂ်ႉႁိုင်ၼႃ မၼ်းၼၢင်း တူၵ်းလိုၼ်းၼႃႇၼႆသေ ယႃႇပေပၢႆႈမိူဝ်းပႅတ်ႈ
(႖႖) ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ယူႇၸွမ်းဝႆႉတႃႇသေႇ (ၽွင်းမိူဝ်ႈတၼ်းၼၼ်ႉ) ဢမ်ႇတၼ်းၼႆ ယႃႇလၢတ်ႈ၊ တီႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁွင်ႉၵႂႃႇ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵေႃႉလိူၵ်ႈတူၺ်းဢွၼ်တၢင်း
(႖႗) ႁႂ်ႈၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸႂ်ထိုင်မၼ်းၼၢင်းတႃႇသေႇ
(႖႘) ယႃႇပေတူၺ်းၼၢင်းယိင်းတၢင်ႇၵေႃႉ ႁိုင်လိူဝ် သၢမ်ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇတူၺ်းၼႆ လီသေပိူၼ်ႈ
(႖႙) သင်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းသူင်ႇထိုင်တီႈၼႃႈဝၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်
ပႂ်ႉတေႃႇမၼ်းၼၢင်းပေႃးၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း
(႗႐) ၽွင်းၸွမ်းသူင်ႇမၼ်းၼၢင်းမိူဝ်းႁိူၼ်း ယႃႇလိုမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလီၶိုၼ်းလီတေႉၼႆၼႃႉ
(႗႑) ၸွႆႈမၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၼ်လီလီၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ
(႗႒) ယႃႇလိုမ်းတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီဢၼ်ဝၢၼ်တီႈမၼ်းၼၢင်း
(႗႓) ပူၵ်းမၼ်းၼၢင်း ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်
(႗႔) သိုဝ်ႉလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵၢင်ၼႂ်
(႗႕) ၽွင်းလုၵ်ႉၵၢင်ၼႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် ၵၢၼ်ႈသီၶဵဝ်ႈ ယႃႈပွတ်ႈၶဵဝ်ႈ ဝႆႉတႃႇသေႇ
(႗႖) သင်ဝႃႈမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလုၵ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၼႆၵေႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉ ႁုင်လဵင်ႉ သိုဝ်ႉလဵင်ႉ ဢဝ်ပွၼ်ႈ
(႗႗) ၼႂ်းၸၢတ်ႈၼႆႉ ဝႆႉမၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၵေႃႉလမ်ႇလွင်ႈလိူင်ႈယႂ်ႇ
(႗႘) ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း လႆႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵၢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ
ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ လႆႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လူၺ်ႈပၢၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်း ၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင်ႁိုင် တေႃႇၸူဝ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ♀♀

 


 

 

ဢဝ်မႃးတီႈWan Tai

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes