မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 2, 2015

Icon Forder တႃႇၶွမ်း ႁၢင်ႈလီ

 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ထႅင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း  ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ထႅင်ႈ Icom ႁၢင်ႈလီလီ တႃႇ ၶွမ်းၶႃႈဢေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဵတ်းၼႄ ဝႆႉၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ႁၢင်ႈလီတၢၼ်လႂ်ၼႆၼၼ်ႉတေႉ  ဢႁီး
ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းလႄႈ လႆႈတၢင်ႇပၼ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတၼ်းၵေႃႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉၶႃႈလႆႈယူႇၶႃဢေႃႈ ပေလိုမ်း Like ပၼ် Facebook လႄႈ ၶဝ်ႈ ပၼ် B ္ဓဝျှုပ္မျ Manbers ၶႃႈသေၵမ်းၶႃႈၼေႃႈ  မိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်းၼႃႈ မႃးၵေႃႈ တေတၢင်ႇပၼ်ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ ၵႂႃႇယူႇၶႃႈဢေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 

Download:Icom 1

Download:Icon 2
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes