မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, February 6, 2015

တွၼ်ႈတႃႇထႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်းၽူင်း Screen Shot - Perfect Screen Shot Ultra vr17 Apkမႂ်ႇသုင်ၶႃႈမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈ ယိပ်းၽူင်းၶဝ်  တွၼ်ႈတႃႇထႆႇၶႅပ်ႁၢင်ႈၼႃႈၽူၼ်း Screen Shot ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလိူဝ်ႇတဵၵ်း Power
+ Volume Down ၵေႃႈ ထႆႇလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း တႅၵ်းၼိူဝ် Icon မၼ်းၼိုင်ႈၵမ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ထႆႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တေႇ Android OS 2.1 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵႂႃႇယူူႇၶႃႈဢေႃႈ


Download:Playstore


Perfect Screen Shot Ultra - screenshot

Perfect Screen Shot Ultra - screenshot     Perfect Screen Shot Ultra - screenshot
Perfect Screen Shot Ultra - screenshot     Perfect Screen Shot Ultra - screenshot

Perfect Screen Shot Ultra - screenshot
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes