မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, August 5, 2015

ၾိင်းၵႂၢမ်း ႁူႉႁၼ်ꩪိုင်လႄႈ တႆးမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႉ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇပၼ် ၽိင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ႁူႉ ႁၼ်ထိုင်လႄႈ တႆး ဢၼ်ၸိုမ်း ၽူႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁွင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်
ဢေႃႈ ယွၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၵွပ်ႈၵူႈလွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းၼႆ ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်း ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ယွမ်းတၢင်းၽိတ်းထိုင် ၽူႈမႃးလေႇပၼ်ႁႅင်း ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယႂ်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း တၼ်း မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉၸိုင် ေတၶုိၼ်း သုပ်ႇတၢင်ႇပၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈ ပၢႆးမေႃ လႄႈ သွပ်းဝၢႆလ်း ထႅင်ႈယူႇၼႆ မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၼ် ထႅင်ႈၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

No Title Singer Listen/Download Size
1  ႁူႉႁၼ်ꩪိုင်လႄႈတႆး ၸုမ်း Click Here !! 4.31 MB
2 ယွၼ်ႉသင်ၸၢႆး ႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 5.43 MB
3 ၸွင်ႇတေပဵၼ်ႁႃႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇၸၢႆး Click Here !! 5.01 MB
4 Maria ယိင်းယိင်းၶိူဝ်း Click Here !! 4.54 MB
5 လွမ်မွင်းၽၢႆႇလဵဝ် ႁၢၼ်ၼေႃႇလႅင်း Click Here !! 6.46 MB
6 မွၵ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင် ၶဵဝ်ယုမ်ႇဝၼ်း Click Here !! 6.63 MB
7 တၢင်းႁၵ်ႉၵေႃႉၵူၼ်းသုၵ်း ၶိူဝ်းၼိမ် Click Here !! 5.74 MB
8  ၽိင်းၵႂၢမ်းပၼ်သိူဝ်းၸႂ် လၢဝ်ၼုမ်ႇႁွမ် Click Here !! 5.81 MB
9 ယိုၼ်ၼွမ်း သၢႆလႅင်းမိူင်း Click Here !! 4.15 MB
10 သဵၼ်ႈတၢင်း ယိင်းမႂ်ႇ Click Here !! 4.73 MB
11 မႃးမိူဝ်း သၢႆၾူၼ် Click Here !! 5.28 MB
12 မွင်းၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 6.38 MB
13 ထိုင် ၶိူဝ်းၼိမ် Click Here !! 6.34 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes