မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 9, 2015

ၽိင်းၵႂၢမ်း (ၵေႃႉႁႃ ႁူမ်ႈႁၵ်ႉမႂ်ႇ) ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း (ဢၢႆႈၸွၵ်ႇ)

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉ ၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် (ဢၢႆႈၸွၵ်ႇ) ၼႆၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ် ဢေႃႈ ၊ ၵူႈၵေႃႉ ၵေႃႈ တေႁူႉၸၵ်း ယၢမ်ႈတူၺ်းၸိူင်း လႄႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းမႃးယူႇၶႃႈယိူဝ်ႉၼေႃႈ ၼႆတႄႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽိင်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ ၵေႃႉႁႃႁူမ်ႈႁၵ်ႉမႂ်ႇ   ၼႆဢေႃႈ ၸၢမ်းဢွၼ်ၵၼ် ထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ

No Title Singer Listen/Download Size
1  ယိူင်းဢၢၼ်းပီမႂ်ႇ
ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း
Click Here !! 4.31 MB
2 ၵူဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉသုမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈသွင် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 5.43 MB
3 ၵေႃႉၼ်ႁႅင်းၸႂ်တႂ်ႈလိူၼ်လႅင်း ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 5.01 MB
4 ၵေႃႉႁႃႁူမ်ႈႁၵ်ႉမႂ်ႇ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 4.54 MB
5 ၵူၼ်းၵဝ်းၸႂ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း-ယိင်းမူဝ်သႅင် Click Here !! 6.46 MB
6 ပွင်ႇၸႂ်ပၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 6.63 MB
7 ႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႉလွမ်ႁၵ်ႉ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 5.74 MB
8 တွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈတၢင်းမႄႈ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 5.81 MB
9 ႁၵ်ႉထိုင်တႃႇလၢဝ်ၼွင်ႉ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း Click Here !! 4.15 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes