မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 9, 2015

တႃႇၽူၺ်ႇၵႂၢမ်း Flashsong ၼႂ်းၽူၼ်း လႆႈယဝ်ႉ


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးၽူၺ်ႇၵႂၢမ်း Flashsong ၼႂ်းၽူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ  ၊ ၶႃႈၵေႃႈ ၸၢမ်းႁႃတူၺ်းမႃးတင်းႁိုင်ယူႇ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ၽူၺ်ႇလႆႈသဵင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈၼႆၵေႃႈမီး ၊ပဵၼ်မႃးလႄႈ
ထၢင်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇၽူၺ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇႁႃသေ ဝႆႉဝၢင်းပႅတ်ႈမၼ်းဢေႃႈ ၊ ထိိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၶိုၼ်းသွၵ်ႈႁႃသေ ၸၢမ်းတူၺ်း ၽူၺ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ် ယိၼ်းၸူမ်းၵႂႃႇတေႇတေႇယူႇဢေႃႈ ၊ Flashsongဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်၊ မၢင်ၵေႃႉၸိူဝ်းယိပ်းၽူၼ်းၶဝ် တႄႉ တေဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၶႃႈႁဝ်း ႁဵတ်းမႃး ၸဵမ် မိူဝ်ႈ ပီ ႒႐႑႑ ဢမ်ႇ  တေႃႇ ထိုင် ႒႐႑႕ ၼႆႉသေ ဝႆႉဝၢင်းပႅတ်ႈမၼ််းသေဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း တေ ၼင်ႈသေႁဵတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ Flashsong ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၽိင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၼႂ်းၼႅတ်ႉ  (ဢွၼ်ႊလႅင်း) သေ ၽူၺ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ် သေ ၼင်ႇၵႃႈႁဝ်း ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလီ ၊ သၢႆႉ ပိူင်မၼ်းၵေႃႈ လဵၵ်ႉ တၢၼ်ႇ MP3 ၵူၺ်းသေ ၊ ၽူၺ်ႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်တေႉꧦယူႇ၊ တေႇၸဵမ်ၶႃႈႁဝ်း ၽွင်းၼၼ်ႉ  ယွင်ႇၸွမ်း မၼ်းသေ ႁဵတ်းမႃးတၢင်းႁိုင် တၢင်ႇၶိုၼ်ႈထိုင် ၼိူဝ် (Online) တင်းၼမ် ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉတေမီး ယူႇ ႒႐႐ ပၢႆ ဢၼ်ပႃး တူဝ်လိၵ်ႈထူဝ်းၸွမ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် လိင်ႉ( Link) မၼ်းၵေႃႈ လူႉ ၵွႆ သဵင်ႈမူၼ်းသေ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶို်ၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်း ၊ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၽူၼ်းယဝ်ႉ  ၽိင်း Flashsong ၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်တႃႇ  ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ ပႅတ်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ဢွၼ်တၢင်းပူၼ်ႉမႃးတေႉ  ပဵၼ်ၵၢပ်ႈ Flashsong ၶႃႈလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းတၢင်းၼမ်သေ ပၢႆႁဵတ်းဝႆႉ ၸုမ်းသေ ၶဝ်ႈၶႄႉၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ၊ ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၶႄႉ ယူႇ မိူၼ်ၵၼ်ဢေႃႈ ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ႁဵတ်းသေတၢင်ႇဝႆႉ ၽိင်း  Flashsong လၢႆလၢႆၵေႃႈ မီးယူႇတီႈၼႃႈ http://taiflashsongs.blogspot.com      ij။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃ ၶမ်ၸႂ်ၵွပ်ႈမၼ်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈလႄႇ ၊ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်း ဢဝ် Apk မၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ၊ ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ႈ တၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ  လႆႈယူႇ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ လိင်ႉမၼ်းလူႉဝႆႉဢေႃႈ ၊

 Download: SWF player for phone

ဢၼ်တၢင်းတေႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢဝ်းလူဝ်ႇ ဢဝ် ၽိင်းမၼ်းၼႂ်းၼႆႉ  တီႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ  တီႈၼႆႈၶႃႈ
တဵၵ်းၼိူဝ်မၼ်းဝႆႉသေ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇ ၼႆ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ  Save link (မၢႆတွင်း) Open in new window တေႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႃႈ ၊ ၽူၺ်ႈထႅင်ႈၼႃႈၵူၺ်း
ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇ  ပၼ် Swf player မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တႃႇၽူၺ်ႇမၼ်းယဝ်ႉဢေႃႈ
ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၸူးၼႂ်းၽူၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်း တၢဝ်းလူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉၶႃႈ
ၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်း ၽၢလ် Download ၼၼ်ႉၶႃႈတႃႉ

ပေႃးယဝ်ႉတေပၼ် ၵႂၢမ်းဢၼ် ၸၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈ ဢဝ်မႃး ၼၢင်းၸၼ်ႁွမ် ၼႆဢေႃႈ
ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶႃႈ ၽူၺ်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ၽူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ၸၢမ်းတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ ၼေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes