မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, February 24, 2017

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ ၸၼ်ဢဝ် ထွမ်ႇလႆႈ တီႈၼႆႈမူတ်းယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉဝႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် ထမ်းတြႃး သၢမ်သိပ်းပႅတ်ႈပႃး မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊
ပဵၼ်ဢၼ်လီထွမ်ႇတေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းတင်းႁိုင်သေတၢင်ႇၶႃႈယဝ်ႉ  ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ ဢၢၼ်းတၢင်ႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်လူင်းပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီၼႆၵေႃႈပႃးယဝ်ႉဢေႃႈ ၊ ၶႃႈႁဝ်းၸွင်ႇဝႆႉၼမ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈလူႇတၼ်း တြႃးပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် လႆႈငိၼ်းလႆႈထွမ်ႇၼႆၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇတေႃႇပေႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ထမ်းတြႃးၼႆႉ ပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ၺႃးမိူဝ်ႈၸႂ်တၼ် ဢမ်ႇႁူႉႁၼ်သင်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေႉ ဢဝ်ထမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးသုုၶမ်း ႁဝ်း ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်သေၵမ်းၶႃႈ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ငိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်လႆႈၵူႈတီႈ ၵူႈၵေႃႉလႆႈယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇ  ၊ ၽူႈထွမ်ႇလႄႈ ၵေႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်းၼႆ သႃထု ij သႃထု ij သႃထုij ယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ ijမၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈႁေႃးဝႆႉ ထွမ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ် Size
1 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
2 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 24.00 MB
3 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
4 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႔) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 26.00 MB
5 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႕) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
6 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႖) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
7 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႗) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
8 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႘) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 25.80 MB
9 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႙) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
10 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႐) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.09 MB
11 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႑) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.90 MB
12 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႒) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 25.00 MB
13 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႓) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
14 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႔) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
15 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႕) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 24.00 MB
16 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႖) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
17 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႗) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
18 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႘) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
19 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႑႙) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
20 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႐) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
21 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႑) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.70 MB
22 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႒) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
23 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႓) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
24 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႔) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 25.00 MB
25 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႕) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 25.00 MB
26 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႖) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
27 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႗) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
28 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႘) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
29 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႒႙) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.40 MB
30 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႐) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 24.00 MB
31 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႑) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 23.00 MB
32 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႒) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 26.00 MB
33 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႓) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 29.00 MB
34 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႔) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 27.00 MB
35 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႕) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 28.00 MB
36 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႖) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 26.00 MB
37 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႗) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 24.00 MB
38 တြႃးမင်ႇၵလႃႇ  (႓႘) ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း Click Here !! 26.00 MB

   <<လၢႆးဢဝ်လႄႈ ထွမ်ႇ တူၺ်းတီးတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ>>

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes