မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, September 24, 2015

ထမ်းတြႃး (သီႇပဝ်ႇၵဝ်ႈႁၢမ်း) ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢႃႇလေႃးၵ (ၼမ်ႉၸၢင်)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ထွမ်ႇမီး သဵင်ထမ်း လႅထွမ်ႇ လႆႈတၢင်းႁူႉႁၼ်ၼမ် ထမ်းတြႃး (သီႇပဝ်ႇၵဝ်ႈႁၢမ်း) ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢႃႇလေႃးၵ (ၼမ်ႉၸၢင်) မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ
ထမ်းတြႃးၼႆႉလီထွမ်ႇ တႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈဢေႃႈ တေႈ ၼင်ႇၶႃႈ ထွမ်ႇယဝ်ႉထွမ်ႇထႅင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ထမ်းတြႃးၼႆႉ တႄႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးဝႆႉတီး ႁူဝ်ၼမ်ႉ ၵျွၵ်းမေး မူိဝ်ႈဝၼ်းလူိၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ ဢၢင်ႇတၢင်ႇၸဵမ်မူိဝ်ႈလႂ်ယူႇ ယွၼ်ႉလႅင်း ၼႅတ်ႉ ဢမ်ႇလီလႄႈ ပဵၼ်လႆႈလူမ်းပၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ၶဵၼ်းတေႃႈ ငိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ ပေလိုမ်း Like ပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်း မူိဝ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈၵႂႃႇယူႇဢေႃႈမၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈႁေႃးဝႆႉ ထွမ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ် Size
1 သီႇပဝ်ႇ ၵဝ်ႈႁၢမ်း(႑) ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢေလေႃးၵ Click Here !! 52.00 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes