မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 6, 2015

ၾိင်းၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း ႁၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်


ၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ၸိူင်းလႅဝ်းၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၽူႈသူင်ထွမ်ႇၾိင်းသူင်ထွမ်ႇၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ
ၶႃႈႁဝ်းၸိူဝ်းၶမ်း ၸင်ႇတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ထွမ်ႇငိၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ၊
ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းသႂ်ႇပႃးလိၵ်ႈ ၼႂ်းမၼ်းပႃးၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈဢဝ်ၸေႃႇၵျီႇသေတႅမ်ႈဝႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူင်း သမ်ႇသူင်းတႄႉ ႁၼ်လႆႈလီယူႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပႃးမႃး ပလေႇယႃႇမၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ ပေႃးသူင်ၵေႃႈ ၸၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။
ၶွပ်ႈၸႂ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၾိင်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ထွမ်ႇ/လုတ်ႇ သႅၼ်း
1 ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း Click Here !! 2.00 MB
2 ၶၼ်းၸင်ႇပဵၼ်မုၵ်း ၸၢႆးၸွမ်ဝုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
3 ၸႂ်ထိုင်မိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ၸႂ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ Click Here !! 2.00 MB
5 ၼီႈပိုၼ်း ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ Click Here !! 2.00 MB
6 ၼူၵ်ႉပိၵ်ႇၶႅင် ၼၢင်းမွၵ်ႇမူၺ်လႅင်း Click Here !! 2.00 MB
7 ၼၢင်းႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
8 ၽဝဢွၼ်ႇၵဝ် ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း Click Here !! 2.00 MB
9 ၽႂ်ၵူဝ်တၢႆၵေႃႈမိူင်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးသၢႆၾူၼ် Click Here !! 2.00 MB
10 ႁူဝ်ၸႂ်ၵၢႆႇၶူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် Click Here !! 2.00 MB
11 ႁူဝ်ၸႂ်ၵၢႆႇၶူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် Click Here !! 2.00 MB
12 တိုၵ်း ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း Click Here !! 2.00 MB
13 တၢင်းမွင်းဝၢႆးပွႆးတိုၵ်း ၸၢႆးၸၢႆး Click Here !! 2.00 MB
14 တႆးတိုၵ်ႉတွင်းယူႇ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ Click Here !! 2.00 MB
15 မွၵ်ႇပႅၵ်ႇ ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ် Click Here !! 2.00 MB
16 မုင်ႈမွင်း ထႅၼ်ႈလႅဝ်း Click Here !! 2.00 MB
17 လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၸၢႆးတႃႇဢူး Click Here !! 2.00 MB
18 လိူဝ်ႁိုဝ်လွတ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢႆး ၸၢႆးဢူး Click Here !! 2.00 MB
19 သင်ႇထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးၸွမ်(s3) Click Here !! 2.00 MB
20 ၵေႃႉၸၢႆးႁတ်းႁၢၼ် ၸၢႆးသၢႆၼမ်ႉ Click Here !! 2.00 MB
21 ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း Click Here !! 2.00 MB
Get from jurngkham
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes