မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 24, 2015

Windows 10 Manager 1.0.2 Final (16.3 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵႃေႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸူိဝ်းဢၼ် ၸႂ်ႉယိပ်း Windows 10 ၶဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉၶႃႈ ႁဝ်း ဢဝ်သွပ်ႉဝၢႆလ်း ၶုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မႃးWindows 10 Manager ၽၢင်ႇႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ
ၶဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ဢၼ်လၢင်ႉႁႂ်ႈၶွမ်းႁဝ်း လႅတ်းၽႂ်းလီသေ မၼ်းႁဵတ်းပၼ်လႆႈ Optimize,Clean and Fix ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၶႃႈ သႅၼ်းၵေႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉသေ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ

Download:windows 10 manager

Install Note....

=>Run setup (Admin).
 =>Don't launch Windows 10 Manager. =>Copy (Windows_7-10_Manager_Fix.exe) to.. C\Program Files\Windows 10 manager ..and run Fix.exe.
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes