မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, November 14, 2015

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးၽိုၵ်းလၢတ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ပပ်ႉႁဵၼ်းလႄႈ ထွမ်ႇသဵင် Interchange One

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ၸိူဝ်းၽိုၵ်း ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ဢင်းၵိတ်းၶဝ် ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉ တႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႄႈ ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈ
မၼ်းၶႅမ်ႉ ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈ တိုၵ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၽိုၵ်း Grammar လႄႈ ၽုၵ်းလၢတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ Speaking ပိူင်မၼ်းၵေႃႈ ၽဵၼ်ႈလီ ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ ႁူႉငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း Basic ၶဝ်တႄႉတႄႉ ၼႃႈၼႃႈ ယူႇဢေႃႈ၊ ၼႆႉပဵၼ်ပပ်ႉ မၢႆၼိုင်ႈ တင်းမူတ်းတႄႉ တေမီးယူႇ သၢမ် ပပ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ပီးၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ထုၵ်ႇၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ဝၢႆးၼႆႉမႃး တေ သုပ်ႇတၢင်ႇ ပၼ်ထႅင်ႈယူႇဢေႃႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၽူႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း သူင်ၸႂ်ၶဝ်ၵူၺ်း။ တီႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ပၼ် ဝႆႉ လိင်ႉ မၼ်း သွင်ပိူင် ပပ်ႉ PDF လႄႈ သဵင် Audio မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ထွမ်ႇလႆႈလႄႈ လူလႆႈၸွမ်း တူၺ်းလႆႈၼႂ်းပပ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ တၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေ မီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢင်းၵိတ်း ၶဝ်တႄႉတႄႉ ယူႇ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈသေၵမ်းDownloadInterchange one PDF Book

ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ Interchange ၸၼ်ဢဝ် Size
1 Interchange One English Learner Click Here !! 1.42
 MB
2 Interchange One English Learner Click Here !! 592
KB
3 Interchange One English Learner Click Here !! 662
KB
4 Interchange One English Learner Click Here !! 2.21
 MB
5 Interchange One English Learner Click Here !! 897
 KB
6 Interchange One English Learner Click Here !! 808
KB
7 Interchange One English Learner Click Here !! 2.03
MB
8 Interchange One English Learner Click Here !! 968
 MB
9 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
10 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
11 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
12 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
13 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
14 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
15 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
16 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
17 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
16 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
18 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
19 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
20 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
21 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
22 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
23 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
24 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
25 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
26 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
27 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
28 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
29 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
30 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
31 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
32 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
33 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
34 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
35 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
36 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
37 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
38 Interchange One English Learner Click Here !! 28.00 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes