မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 15, 2015

Theme ဢၼ်ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်Theme ဢၼ်ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်

ၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼႆႉ မၢင်လုၵ်ႈ ဢမ်ႇလုတ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယူႇ
လၢႆႈတီႈ Theme မၼ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၵူႈလုၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈသႂ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ
တႅမ်ႈဝႆႉတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ-
1. Namkhone Web Pro 
    Download Link- http://pc.cd/vhqrtalK
2. NK Grand 
    Download Link - http://pc.cd/vuqrtalK
3. Namkhone Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/vjqrtalK
4. NK Ssmart 1
   Download Link - http://pc.cd/DuqrtalK
5. NK Ssmart 2
   Download Link - http://pc.cd/hjqrtalK
6. NK Ssmart 3
   Download Link - http://pc.cd/BuqrtalK
7. NK Ssmart 4
   Download Link - http://pc.cd/xhqrtalK
8. Panglogn Unicode
    Download Link - http://pc.cd/ijqrtalK
9. Our Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/UhqrtalK
10.  Keng Tawng
    Download Link - http://pc.cd/7jqrtalK
11. Myanmar Kuter
    Download Link - http://pc.cd/1fqrtalK
12. MyanmarPaohone
    Download Link -  http://pc.cd/muqrtalK
13. Nammao Unicode
    Download Link - http://pc.cd/aSqrtalK
14. Myanmar Ponenyet
     Download Link -  http://pc.cd/HfqrtalK
15. Shan Unicode 
     Download link -  http://pc.cd/NSqrtalK

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇယႂ်ႇၼမ်သေ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes